Skip Navigation LinksНасловна Активности

Активности 


Извештај од Европската комисија за 2020 година
четврток, 08 октомври 2020

 

Извештај од Европската комисија за 2020 година

Поглавје 18: Статистика

Правилата на ЕУ бараат од земјите членки да можат да изготват статистики засновани врз професионална независност, непристрасност, веродостојност, транспарентност и доверливост. За методологијата, производството и дисеминацијата на статистичките информации се предвидени заеднички правила.

Земјата е умерено подготвена во областа на статистиката. Постигнат е добар напредок, особено во спроведувањето на пробниот попис на населението и тестирањето на новата пописна методологија што делумно се потпира на административни податоци. Забележан е напредок во сите статистички области и понатамошно усогласување на секторските статистики со стандардите на ЕУ. Потребни се континуирани напори за подобрување на обемот и квалитетот на макроекономските и социјалните статистики. Бидејќи беа спроведени препораките од минатата година, во наредната година земјата особено треба:

  • да го усвои законот и да ги обезбеди потребните административни капацитети за спроведување на Пописот на населението во 2021 година;
  • да продолжи да ги усогласува финансиските сметки и кварталните национални сметки со Европскиот систем на сметки, 2010 (ЕСС 2010);
  • да обезбеди соодветен број на вработени и доволно финансиски средства за Државниот завод за статистика.

Повеќе...

 
© Државен завод за статистика