Skip Navigation LinksНасловна Активности

Активности 


Трет сет на податоци од Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2021
среда, 01 јуни 2022

 

Државниот завод за статистика, во согласност со Програмата за објавување и дисеминација на податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите  во Република Северна Македонија, 2021, во  третиот сет на пописни податоци  ги објави податоците кои се однесуваат на: образовните и економските карактеристики на лицата, лицата со попреченост и дел од картактеристиките на живеалиштата  и  становите. Податоците  се објавени во МакСтат базата на податоци, во  делот за  Попис на населението 2021 на следниот линк:

https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef

 

Што ни покажуваат податоците:

 • Во вкупното резидентно  население на возраст од 15 години и повеќе, според писменоста,  регистрирани се 18 897  или 1.2 % неписмени лица,  од кои 5 517 се мажи и 13 380 се жени.
 •  Според  највисокиот степен на школска подготовка,  во вкупното резидентното население на возраст од  15 години и повеќе, регистрирани се: 23 192 лица или 1.5 % без образование, 62 129 лица или 4.1 % се со незавршено основно образование, 423 456 лица или 27.8 % се со основно образование, 672 375 лица или 44.1 % се со средно образование, 263 349 лица или 17.3 % се со високо образование, 29 654 лица  или 1.9 % се со магистратура, 6 037 лица или 0,4 % се со докторат, а 45 174 лица или 3.0 % се со непозната школска подготовка.
 • Според полето  (видот) на највисокиот степен на школска подготовка, 189 736 лица  или 18.7 % се од областа Инженерство, производство и градежништво, а само 19 044 лица или 1.9 % се од областа Информатичко-комуникациски технологии.
 • Во вкупното резидентно  население на возраст од 5 години и повеќе, кои се во процесот на формалното (редовно) образование: 186 570 лица или 10.7 % посетуваат основно образование, 80 378 лица или 4.6 % се во средното образование, додека 93 804  лица или 5.4 % се во високото образование, на магистратура  и на докторски студии.
 • Вкупното работоспособно население  на возраст од 15 години и повеќе изнесува 1 525 366 лица, од кои 717 769 лица се дел од активното население , односно 608 520 лица  се вработени, а 109 249 лица се невработени. Бројот на неактивните лица изнесува 768 549.
 • Според највисокиот  степен на школска подготовка, најмногу невработени,  56  701 лице се со средно образование од кои  34 313 се мажи и 22 388 се жени  .
 •  Според  дејноста, најмногу вработени,  123 347  лица , има  во Преработувачката индустрија од кои 65 751 се мажи и 57 596 се жени.
 • Во вкупното резидентно население, бројот на издржуваните лица  изнесува 450 766.  
 • Во вкупното резидентно население бројот  на лицата со попреченост изнесува  94 412 и тоа:  1.8 % на возраст од 0 до 14 години, 43.5 % на возраст од 15 до 64 години и 54.8 % на возраст од 65 и повеќе.
 • Според видот на попреченоста, најголемо учество од  40.8 % или  38 499 имаат лицата со потешкотии со движењето.
 • Од  вкупно 839 174 станови,  531 987 станови или 63.4 % се населени, а 307 187 станови или 36.6 % се ненаселени.© Државен завод за статистика