Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Економски сметки во земјоделството

Економските сметки во земјоделството (ЕСЗ) се развиени со цел да послужат како основа за анализа, предвидување и донесување политички мерки за следење на производниот процес и за создавање на примарниот доход од земјоделската економска дејност.

Економските сметки во земјоделството се базираат врз серија меѓусебно поврзани сметки во кои се запишуваат трансакциите и тоа почнувајќи од создавањето на доходот преку акумулацијата на доходот во облик на средства, па се до распределбата и препаспределбата на доходот.

Една од главните карактеристики на економските сметки во земјоделството претставува примената на формулата "количество х цена" при мерењето на производството.

При изработката на сметките се користени податоци добиени од редовните статистички истражувања спроведени во Државниот завод за статистика, годишните сметки од Централниот регистар и податоци за исплатената финансиска помош во земјоделството од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.
 
 

Клучни показатели
 
  Бруто-додадена вредност во земјоделството  ( 2022) : 57 298 мил. денари

  Бруто-додадена вредност во земјоделството  ( 2022/2021) : 22.5 %

  Производство на земјоделската „деловна гранка“  ( 2022) : 98 574 мил. денари

  Меѓуфазна потрошувачка  ( 2022) : 41 276 мил. денари

Временска серија

Поими и објаснувања

Производство на земјоделската "деловна гранка" - претставува збир на производството на сите единици во земјоделската деловна гранка изразено во вредност на производство. Вредноста на единиците одделно е вреднувана по производни цени, а тоа се цените што ги добиваат производителите на земјоделски производи од купувачите за единица произведена стока.

Меѓуфазна потрошувачка - се состои од вредноста на стоките и услугите што се потрошени како инпути во процесот на производството исклучувајќи ги основните средства, чие трошење се запишува како амортизација. Притоа, стоките и услугите што се произведени и потрошени во рамките на деловната гранка и во рамките на истата земјоделска единица, не се запишуваат како меѓуфазна потрошувачка, освен ако не се јавуваат и како производство на деловната гранка.

Бруто-додадена вредност - претставува билансна ставка во производната сметка кај економските сметки во земјоделството. Таа претставува клучна мерка за продуктивноста на земјоделската деловна гранка во економијата и се пресметува како разлика меѓу вредноста на земјоделското производство од една и вкупната меѓуфазна потрошувачка од друга страна.


 


© Државен завод за статистика