Skip Navigation Links
Политика за ревизија
Големи ревизии
   Ревизија на податоците за процени на населението
   Промена на базна година
   ЕСС 2010 Ревизија на податоците
Политика за ревизија

Примената на Политиката за ревизија во различни статистички области е важен аспект на „праксата на добро управување“ во државната статистика и нејзината важност е подеднаква како на национално, така и на меѓународно ниво.

Ревизијата е составен дел од редовната статистичка продукција, која придонесува кон подобрување на квалитетот на продуцираните статистички податоци, како и нивната точност.

Имајќи предвид дека мисијата на Државниот завод за статистика е продукција на квалитетни и споредливи статистички податоци, со Политиката за ревизија се утврдува еден важен инструмент за подобрување на квалитетот на статистичките податоци.

Основна цел на Политиката за ревизија е да се постигне поголема транспарентност на целата постапка за ревизија на статистичките податоци, а со тоа веруваме дека ќе се зголеми довербата во официјалната статистика и корисноста на статистичките податоци.

Политиката за ревизија е разгледана и позитивно оценета од страна на Стручниот колегиум на Државниот завод за статистика и Стручно- методолошкиот совет на Државниот завод за статистика. Политиката е донесена од страна на директорот на Државниот завод за статистика.

Преземи го целиот документ „Политика за ревизија"


 
© Државен завод за статистика