Skip Navigation LinksНасловна Активности

Активности 


Пописна слика на населените места во Северна Македонија, Попис 2021
среда, 21 декември 2022

 

Државниот завод за статистика, во согласност со Програмата за објавување и дисеминација на податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021, во последниот сет на пописни податоци ги објави податоците на ниво на населени места и тоа:

 - Вкупно резидентно население, домаќинства и станови

 - Вкупно резидентно население по 5-годишни возрасни групи и

 - Вкупно резидентно население според изјаснувањето за етничка припадност

Што ни покажуваат податоците:

  • Во периодот на спроведување на Пописот на населението, домаќинствата и становите, 2021 г., во Република Северна Македонија има вкупно 1 781 населени места, а 205 се  празни населени места.
  • Во главниот град Скопје живеат 526 502 жители, 171 171 домаќинство и има 213 850 станови.
  • Населено место со најголем број на жители е Скопје - Аеродром со 75 108 жители, а потоа следуваат градовите: Куманово со 75 051 жител, Битола со 69 287 жители, Прилеп со 63 308 жители, Тетово со 63 176 жители итн. 
  • 684 населени места се со помалку од 100 жители, додека 218 населени места се со помалку од 10 жители.
  • Според бројот на домаќинства, најмногу домаќинства има во населеното место  Скопје - Аеродром - 27026, па следуваат градовите: Битола со 24974, Куманово со 23451, Прилеп со 22763, Тетово со 17948, а во 381 населено место има 10 и помалку домаќинства.
  • Најмногу станови има во населеното место Скопје - Аеродром - 34 415, а во 116 населени места има помалку од 10 станови.
  • Населени места со најмногу младо население на возраст од 0 до 14 години се: Скопје - Чаир, Скопје - Аеродром и во градовите Куманово и Тетово, а со старо население на возраст од 85 и повеќе години се населените места: Скопје - Карпош, Скопје - Центар и градовите Битола, Прилеп, Велес, Охрид итн.

Целиот сет на податоци е објавен на веб-страницата на ДЗС, во Макстат базата, на следниов линк:

https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Popisi__Popis2021__NaselenieVkupno__PodatociNaselenie
© Државен завод за статистика