Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Skriningu dypalësh për Kapitullin 18 – Statistika
15.11.2022

 

Delegacioni i Republikës së Maqedonisë së Veriut, i kryesuar nga zëvendëskryenegociatorja Drita Abdiu Halili, dje dhe sot në Luksemburg iu referua skriningut bilateral për kapitullin 18 – Statistika.

- Statistika është e një rëndësie të veçantë për zhvillimin e përgjithshëm të vendit tonë, kontribon në planifikimin dhe monitorimin e mirë të stabilitetit makroekonomik, përmirësimin e klimës së biznesit, funksionimin e tregut të punës dhe financave, cilësinë më të mirë të arsimit, infrastrukturës, inovacioneve, d.m.th. për avancimin e integrimit ekonomik në Bashkimin Evropian, theksoi Abdiu-Halili në takim.

Legjislacioni evropian në lidhje me statistikat zbatohet dhe ndryshohet vazhdimisht në drejtim të miratimit të metodologjive, teknologjive dhe teknikave të reja për mbledhjen dhe analizën e të dhënave.

Përfaqësues nga Enti Shtetëror i Statistikave, Ministria e Punëve të Brendshme, Instituti i Shëndetit Publik, si dhe institucione të tjera shtetërore që punojnë në këtë kapitull do të paraqesin para ekspertëve të Komisionit Evropian nivelin e përputhshmërisë së kornizës ligjore kombëtare me të drejtën evropiane që ka të bëjë me kapitullin Statistika.

Gjithashtu do të prezantohet niveli i zbatimit të kornizës ligjore ekzistuese, si dhe kapacitetet institucionale të nevojshme për zbatimin e plotë të rregulloreve dhe direktivave të reja evropiane që u prezantuan nga Komisioni Evropian gjatë skriningut shpjegues të zhvilluar në shtator të këtij viti. vit.

Ekipi ynë negociator është plotësisht i përkushtuar dhe i gatshëm për sfidat e ardhshme.
© Enti shtetëror për statistikë