Skip Navigation Links

 Mbështetja e përdoruesit  

Enti shtetëror për statistikë, në mënyrë që të mundësojë qasje më të lehtë të përdoruesve në të dhëna statistikore, prezanton një risi në faqen e saj të internetit.
Domethënë, tani e tutje, thjesht duke plotësuar një formular që nuk do t'ju marrë shumë kohë, ju do të jeni në gjendje të merrni rregullisht, në mënyrë elektronike, njoftime për botimet e Entit.
Gjithashtu, nga tani e tutje ju mund të dorëzoni në mënyrë elektronike edhe kërkesat për llojin e caktuar të të dhënave statistikore që ju nevojiten, dhe në mënyrë të njejtë - formë elektronike, ju do të informoheni, dhe sa më shpejtë që të jetë e mundur do t’i keni në disponim të dhënat e kërkuara. Ne shpresojmë që me këtë risi, në të dhënat tona do të kenë qasje një numër i madh shfrytëzuesish dhe rrethi i shfrytëzuesve do të rritet edhe më shumë.

Njoftim me postë elektronike (e-postë) Kërkesat e të dhënave

Nëse jeni të interesuar të informoheni mbi publikimet e fundit të Entit shtetëror për statistikë, plotësoni formularin e mëposhtëm ...

Njoftim me postë elektronike

Nëse keni nevojë për të dhëna statistikore nga Enti shtetëror për statistikë, plotësoni formularin e mëposhtëm ...

Kërkesat e të dhënave
     
Të dhëna statistikore evropiane    

Enti shtetëror për statistikë ju siguron ndihmë në qasjen falas drejtë të dhënave statistikore, të publikuara në faqen e internetit të Eurostat.

Të dhëna statistikore evropiane
   

© Enti shtetëror për statistikë