Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Mbledhja konstitutive e Këshillit për statistikë
19.06.2019

 

Dje, në hapësirat e Entit shtetëror për statistikë u mbajt mbledhja konstitutive e përbërjes së re të Këshillit për statistikë.

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut e emëroi kryetarin si dhe 13 anëtarët e Këshillit, të cilët gjatë mandatit të tyre 4 vjeçar do të japin mendime lidhur me programin 5 vjeçar për hulumtime statistikore, Raportin vjetor të Entit shtetëror për statistikë, si dhe në raport me dispozitat tjera nga fusha e statistikave zyrtare.

Këshilli, gjithashtu, do të jap mendime dhe propozime për modernizimin dhe racionalizimin e statistikës shtetërore dhe për avancimin e bashkëpunimit ndërkombëtarë në fushën e statistikës.

Kryetar i Këshillit është prof. dr. Blagoja Markovski, ndërsa drejtori i Entit shtetëror për statistikë, z. Apostol Simovski, është anëtar i Këshillit sipas funksionit.

 
© Enti shtetëror për statistikë