Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Intervistë me drejtorin e Entit shtetëror të statistikës, z.Apostol Simovski, me rastin e përfundimit të projektit "Zhvillimi i soufterit specifik dhe baza e të dhënave për statistika ekonomike".
06.12.2019

 

Intervistë me drejtorin e Entit shtetëror të statistikës, z.Apostol Simovski, me rastin e përfundimit të projektit "Zhvillimi i soufterit specifik dhe baza e të dhënave për statistika ekonomike".

© Enti shtetëror për statistikë