Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Komisionet e rajoneve të regjistrimit përgatiten për Regjistrimin 2021
16.02.2021

 

Në funksion të përgatitjeve të Regjistrimin të rradhës së popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2021, kryetarët e komisioneve për rajonet e regjistrimit, së bashku me personat të angazhuar në komisione për punë tekniko-organizative, me datë 16.02.2021 (e martë) patën takim pune me përfaqësuesit e Entit shtetëror të statistikës.

Në takim pune, krahas fjalimit hyrës të zëvendësdrejtorit z.Ilmi Selami, u dorëzuan vendime për emërimin e anëtarëve të komisioneve për rajonet e regjistrimit dhe ishin të prezantuar tema lidhur me kompetencat e Komisionit për rajonet e regjistrimit në aspekt të Ligjit për Regjistrim, 2021, me theks të veçant për punën e saj tekniko-administrative dhe materialo-financiare gjatë aktiviteteve regjistruese.

 
© Enti shtetëror për statistikë