+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна За Државниот завод за статистика
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


 

Извештај од Европската комисија за 2021 год.

Поглавје 18: Статистика

Правилата на ЕУ бараат од земјите членки да се во можност да изготват статистики со добар квалитет, во согласност со начелата на Кодексот за работа на европската статистика и врз основа на професионална независност, непристрасност, веродостојност, транспарентност и доверливост. Предвидени се заеднички правила за методологијата, производството и дисеминацијата на статистичките информации.

Земјата е умерено подготвена во областа на статистиката. Постигнат е добар напредок, особено во подготвителната работа и во спроведувањето на Пописот на населението, официјално започнат во септември 2021 година, за што беа донесени правната рамка и методологијата. Спроведувањето на Пописот, прво по она од 2002 година, беше завршено на 30 септември 2021 година. Забележани се подобрувања во сите статистички области и понатамошно усогласување на секторските статистики со стандардите на ЕУ. Потребни се континуирани напори за подобрување на обемот и квалитетот на податоците на макроекономската и социјалната статистика. Со оглед на тоа што минатогодишните препораки беа делумно спроведени, во наредната година земјата особено треба:

  • да ги обработи и да ги објави резултатите од Пописот на населението;
  • да продолжи да ги усогласува финансиските сметки и кварталните национални сметки со Европскиот систем на сметки 2010 (ЕСС 2010);
  • да обезбеди соодветен персонал и доволно финансиски средства за Државниот завод за статистика.

Правната рамка за статистичката инфраструктура е во голема мера усогласена со Кодексот за работа на европската статистика. Советот за статистика редовно се состануваше во 2020 година. Во однос на другите главни производители на статистички податоци, Народната банка е целосно посветена на практиката на Кодексот за работа на европската статистика. Министерството за финансии сè уште нема именувано раководител за статистика. ИТ-системите на Државниот завод за статистика (ДЗС) се надградени за да се зголеми внатрешната поврзаност, капацитетот за складирање и заштитата, со поставување резервен систем во Националниот центар за санирање од катастрофи во Прилеп, од октомври 2021 година наваму. Дисеминацијата на статистичките податоци беше реализирана во согласност со Календарот за објавување податоци. Заводот усвои проактивен комуникациски пристап за информирање на граѓаните во однос на Пописот на населението, домаќинствата и становите и креираше наменска вебстраница, како и профили на социјалните медиуми. И покрај ситуацијата со КОВИД-19, беа спроведени повеќето главни статистички истражувања. За прв пат, ДЗС донесе Прирачник за внатрешна ревизија на квалитетот на сите процеси и производи. Човечките ресурси на државниот статистички систем треба дополнително да се зголемат и да се пополнат слободните работни места.

Во однос на класификациите и регистрите, главните класификации се во согласност со правото на ЕУ и редовно се ажурираат. Забележан е напредок во користењето на изворите на административните податоци, вклучително и за започнување на Пописот на населението. Заводот го финализира логичкиот дизајн на новиот статистички деловен регистар, вклучувајќи ажурирани статистички дефиниции во согласност со најновата регулатива на ЕУ, како и ново разграничување на групи претпријатија. Статистичкиот регистар на земјоделските стопанства беше ажуриран со користење податоци од Административниот регистар на земјоделските стопанства. Достапноста и квалитетот на податоците се подобрени, но треба дополнително да се усогласат со новите барања. Преносот на податоци до Евростат дополнително се зголеми, но останува нецелосен.

Земјата постигна добар напредок во однос на макроекономската статистика. Податоците за БДП, според производствениот и расходниот пристап, по тековни и по постојани цени, редовно се подготвуваат и се доставуваат до Евростат. Подобрени се навременоста на објавувањето и преносот на податоците за БДП на годишно ниво, врз основа на квартални пресметки. Сезонските и календарски приспособените податоци се ревидираат врз основа на методолошки подобрувања. Годишните секторски сметки се изготвени во согласност со ЕСС 2010. Во тек е подобрување на составувањето на кварталните национални сметки (КНС), во согласност со ЕСС 2010. КНС за владиниот сектор беа составени врз експериментална основа за две години (2017 и 2018 година). Објавени се табелите за понуда и употреба за 2017 година, во согласност со ЕСС 2010. Постигнат е напредок во подобрувањето на статистиката за владините финансии (СВФ) и известувањата за процедурата за прекумерен дефицит (ППД). ДЗС го пренесе известувањето за ППД за октомври 2020 година, иако не беше целосно пополнето. Навременоста на прелиминарните податоци за бруто-додадената вредност (БДВ) и за бруто-домашниот производ (БДП) по региони и активности е подобрена. Во делот на статистиката на финансиските сметки, Народната банка за првпат ги објави податоците за годишните финансиски сметки и изврши редовно доставување на податоците за состојбата на годишните финансиски сметки до Евростат, со подобрена методологија и покриеност за одредени финансиски инструменти. Народната банка произведува статистика за платниот биланс и за странските директни инвестиции според најновите стандарди. Таа достави детални податоци за СДИ за 2019 година до Евростат, според активноста и географската распределба.

Структурната деловна статистика и краткорочната статистика за индустријата и градежниот сектор се добро развиени. Во однос на статистиката на странските филијали (ФАТС), беа објавени податоци за 2018 година за домашните претпријатија контролирани од странство, но не беа доставени до Евростат. Статистиките за истражување и развој и за ИКТ се доволно усогласени. Во однос на статистиката на услуги, индексите на прометот редовно се произведуваат, објавуваат и се доставуваат до Евростат, во согласност со регулативата. Спроведено е пилот-истражување за цените на транспортните, поштенските и телекомуникациските услуги. Податоците за хармонизираниот индекс на трошоците на живот се доставуваат месечно до Евростат. Развиено е истражување на статистиката за меѓународна трговија со услуги, но без детална географска распределба. Прелиминарните работи за воспоставување туристички сателитски сметки покажаа добар напредок. Статистиката за транспорт се подготвува во согласност со правото на ЕУ.

Постигнат е добар напредок во однос на социјалната статистика. Особено значаен е напредокот постигнат за подготовка и спроведување на Пописот на населението, домаќинствата и становите. Поради пандемијата на КОВИД-19, Пописот беше одложен од април за септември 2021 година. По речиси 20 години, Пописот официјално беше започнат на 5 септември и процесот на собирање податоци траеше до 30 септември 2021 година. Беа донесени Законот и Методологијата за подготовка, организирање и спроведување на Пописот. Тие се во голема мера усогласени со соодветните стандарди утврдени во законодавството за статистиката на Европската Унија. Редовно се спроведува истражување за приходите и условите за живот. Постигнат е напредок со подобрувања во статистиката за социјалната заштита. Статистиката за миграцијата треба дополнително да се подобри. Статистиката за пазарот на труд е во голема мера усогласена со правото на ЕУ. Во тек се активности за подобрување на статистиката за криминалот, образованието и јавното здравство.

Земјоделската статистика е делумно во согласност со правото на ЕУ. Истражувањето за структурата на земјоделските стопанства беше одложено поради КОВИД-19. Во однос на годишната статистика за растителното производство, беа тестирани методологијата на ЕУ за истражувања и постапката за уредување на податоците. Беа развиени модели за прогноза и процена на статистиката за добиточното производство. Прашалникот за статистиката за рибарството беше ревидиран и усогласен со стандардите на ЕУ. Агромонетарната статистика се подготвува во согласност со правото на ЕУ.

Статистиката за енергетика и животна средина, вклучувајќи ги статистиката за трошоците за заштитата на животната средина, статистиката за отпадот, статистиката за водата и статистиката за даноците поврзани со животната средина, главно, се во согласност со правото на ЕУ. Започнаа работни активности за составување на сметките за емисиите во воздухот и сметките за физичките текови на енергија. Се генерираат сметки за тековите на материјали, иако сè уште не се вклучени билансите на тековите на материјали. Земјата, исто така, обезбедува краткорочна статистика за енергетиката и енергетските биланси. Беше спроведено истражување врз основа на примерок за потрошувачката на енергија во домаќинствата, во согласност со Регулативата 1099/2008 на ЕУ.

Извештај од Европската комисија, 2020

Извештај од Европската комисија, 2019

Извештај од Европската комисија, 2018

Извештај од Европската комисија, 2016

Извештај од Европската комисија, 2015

Извештај од Европската комисија, 2014

Извештај од Европската комисија, 2013

Извештај од Европската комисија, 2012

Извештај од Европската комисија, 2011

Извештај од Европската комисија, 2010

Извештај од Европската комисија, 2009

Извештај од Европската комисија, 2008

Извештај од Европската комисија, 2007


     

© Државен завод за статистика