Skip Navigation LinksНасловна Класификации

  Класификации

 
Номенклатура на суровини и материјали, 2008

Номенклатурата на суровини и материјали е усогласена со Националната номенклатура на индустриски производи 2008 (ННИП) со што се овозможува споредливост на податоците во областа на економските статистики на меѓународно ниво.

Во Номенклатура на суровини и материјали се прикажуваат потрошените суровини и материјали за индустриското производство кое ги опфаќа секторите Вадење руди и камен, Преработувачка индустрија и Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација од Националната номенклатура на индустриски производи. Секторите содржат оддели, а секој оддел ги содржи називите на потрошените суровини и материјали подредени по растечки редослед.


  Преземи последна класификација  Список на држави

  Обрасци за давателите на податоци


© Државен завод за статистика