+A   |  -A
ппп: 391 | ввв: 131814
Skip Navigation Links
Поддршка на Државниот завод за статистика за градење на капацитетите и унапредување на усогласеноста на статистиката со стандардите на ЕУ

Твининг-проектот „Поддршка на Државниот завод за статистика за градење на капацитетите и унапредување на усогласеноста на статистиката со стандардите на ЕУ (МК 12 ИПА ST 01 16)" финансиран од Европската унија, започна на 17 октомври 2016 година и ќе трае 16 месеци. Овој Проект е финансиран од страна на Европската Унија и е заеднички имплементиран од страна на земјата-корисник (ДЗС), и партнерите од земјите-членки (ISTAT и SURS).

Целта на Твининг-проектот е да се зајакне капацитетот на Државниот завод за статистика, со цел за понатамошно подобрување на усогласеноста со законодавството на ЕУ во три главни столба на националниот статистички систем: Национални сметки, Деловни статистики, Социјални статистики.

Општата цел за која треба да придонесе овој Проект е подобрување на процесот на донесување на одлуки од страна на владините институции, компаниите и граѓаните во земјата, преку производство на сеопфатни и статистички споредливи податоци во согласност со ЕУ и меѓународните стандарди, со цел понатамошно унапредување на демократијата и пазарно ориентираната економија.

Државниот завод за статистика (ДЗС), како земја-корисник, е професионална и независна организација во рамките на државната администрација. Заводот е главниот актер и координатор на официјалната статистика во земјата.

Партнер на ДЗС е Италијанскиот национален институт за статистика (ISTAT) кој е надлежен орган за производство на официјални статистики во Италија и најголем производител на економски и социјални податоци во земјата. Тоа е организација од јавен карактер која спроведува истражувања од јавен карактер и работи според јавното право, целосно независно и во постојана интеракција со академската и научната заедница. Државниот завод за статистика на Република Словенија (SURS) е главниот производител и координатор на националните статистички податоци во Словенија. Во согласност со Законот за национална статистика, SURS е професионална независна владина служба.

Голем број на други заинтересирани страни, исто така, ќе бидат вклучени и ќе имаат придобивки од Проектот.

Со цел постигнување на целите на Проектот, треба да се исполнат следниве задолжителни резултати:

  • Имплементирање на Европскиот систем на сметки 2010 (Компонента 1)
  • Подобрување на бизнис-статистиките (Компонента 2)
  • Подобрување на статистиката за истражување и развој, статистиката на пазарот на трудот и статистиката за приходи и услови за живеење (Компонента 3)

Како и сите твининг-проекти, Проектот ги приближува експертизите на земјите-членки на Европската Унија и експертизата на земјата-корисник со цел да се постигнат конкретни задолжителни и оперативни резултати преку peer-to-peer активности. Во текот на Проектот ќе бидат спроведени голем број на активности групирани во трите компоненти на Проектот, со голем број на експерти од националните статистички институции во Италија и Словенија кои ќе работат заедно со вработените во ДЗС.

Во првиот квартал успешно беа спроведени четири мисии, додека во вториот и третиот квартал се предвидени 25 мисии (видете: Проектни активности).

Основни податоци

Наслов на Проектот:
„Поддршка на Државниот завод за статистика за градење на капацитетите и унапредување на усогласеноста на статистиката со стандардите на ЕУ“ (МК 12 IB ST 01)

Главен корисник: Државен завод за статистика (ДЗС)

Земји-членки, партнери во имплементацијата: ISTAT - Италијанскиот национален институт за статистика (MS водечки партнер); Државниот завод за статистика на Република Словенија SURS - (MS помлад партнер)

Период на имплементација: 17 октомври 2016 - 16 февруари 2018 година; 16 месеци

Буџет: вкупниот буџет е 742.105 евра од кои 5% како национален јавен придонес.

Проектот е финансиран од 2012 година преку Националната програма IPA TAIB на Европската Унија.


За повеќе информации

Постојан твининг-советник
Донатела Зиндато
+389 (2) 3295 679
dzindato.ipa2012@stat.gov.mk

Постојан твининг-советник од земјата-корисник
Слаџана Шавкулоска
+389 (2) 3295 768
sladjana@stat.gov.mk

Асистент на постојаниот твининг-советник
Марија Јанакиевска
+389 (2) 3295 779
marijaj@stat.gov.mk

Европската унија е составена од 28 земји-членки кои одлучија постепено да се поврзат заедносо нивното знаење, ресурси и судбини. Заедно, за време на периодот на проширување од 50 години, тие изградија зона на стабилност, демократија и одржлив развој, проследено со одржување на културната разновидност, толеранцијата и индивидуалните слободи. Европската Унија е посветена на споделување на своите достигнувања и вредности со земјите и народите надвор од нејзините граници. Европската комисија е извршното тело на ЕУ.
 http://ec.europa.eu/index_en.htm


Новости

31.01.2017
Техничка работилница на темите кои се опфатени
од страна на проектот се одржа на 31 јануари,
Хотел Парк во Скопје (види Настани).

30.01.2017
- Церемонија за отпочнување на проектот
- Прв состанок на Управниот одбор

15.11.2016
- Внатрешен почетен состанок

Настани

Техничка работилница
Дневен ред
Презентации
- Интегриран систем на статистички податоци за
макроекономските анализи

- Регулатива на ЕУ за рамка на STS
- Употребата на административни податоци во
пописот на населението и домувањето

Иницијален сосотанок
Дневен ред
Презентации
- Важноста на официјалната статистика во
процесот на пристапување кон ЕУ

- Твининг-преглед на проектот
- Испорака на проектот, размена на знаења
и одржливост


Информации за проектот

Фише на проектот

Флаери

Соопштение за јавност за церемонијата за
започнување на проектот


Документи

Прирачник за твинингот

Твининг-обрасци

Извештаи за TAIEX и твининг-активностите


Проектни активности

Компонента 1

Компонента 2

Компонента 3© Државен завод за статистика