+A   |  -A
ппп: 17067 | ввв: 665478
Skip Navigation Links
Специјален систем за дисеминација на податоци


На 21 ноември 2011 година Република Македонија стана дел од Специјалниот систем за дисеминација на податоци на Меѓународниот монетарен фонд (SDDS - Special Data Dissemination Standards).

Државниот завод за статистика, како координатор, Народната банка и Министерството за финансии успешно го минаа подготвителниот период за вклучување во специјалниот систем за дисеминација на податоци на ММФ и обезбедија ажурирани податоци за креирање на национална страница на податоци.

Овој стандард има за цел да ги насочи земјите-членки кои имаат или би сакале да имаат пристап до меѓународниот пазар на капитал, да ги применуваат основните начела за објавување на економските и финансиските статистички податоци.

Националната страница на податоци е поставена на веб-страницата на Државниот завод за статистика на Република Македонија и вклучува макроекономски податоци (категории на податоци) кои се однесуваат на четирите сектори на националната економија - Реален сектор, Фискален сектор, Финансиски сектор, Надворешен сектор, како и секторот Население.

Националната метадата (методолошки основи на податоците) е поставена на веб-страницата на Билтенот за специјални стандарди за дисеминација на ММФ – DSBB website.

На страницата на ММФ, исто така, е достапен и календарот за навремено објавување на податоците (IMF's website) кој содржи информации за роковите на објавување на податоците за четири месеци однапред.


© Државен завод за статистика