+A   |  -A
Skip Navigation Links
Специјален систем за дисеминација на податоци


На 21 ноември 2011 година Република Македонија стана дел од Специјалниот систем за дисеминација на податоци на Меѓународниот монетарен фонд (SDDS - Special Data Dissemination Standards).

Државниот завод за статистика, како координатор, Народната банка и Министерството за финансии успешно го минаа подготвителниот период за вклучување во специјалниот систем за дисеминација на податоци на ММФ и обезбедија ажурирани податоци за креирање на национална страница на податоци.

Овој стандард има за цел да ги насочи земјите-членки кои имаат или би сакале да имаат пристап до меѓународниот пазар на капитал, да ги применуваат основните начела за објавување на економските и финансиските статистички податоци.

Националната страница на податоци е поставена на веб-страницата на Државниот завод за статистика на Република Македонија и вклучува макроекономски податоци (категории на податоци) кои се однесуваат на четирите сектори на националната економија - Реален сектор, Фискален сектор, Финансиски сектор, Надворешен сектор, како и секторот Население.

Националната метадата (методолошки основи на податоците) е поставена на веб-страницата на Билтенот за специјални стандарди за дисеминација на ММФ – DSBB website.

На страницата на ММФ, исто така, е достапен и календарот за навремено објавување на податоците (IMF's website) кој содржи информации за роковите на објавување на податоците за четири месеци однапред.


© Државен завод за статистика