+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области
          
 Територијални единици

Во оваа област се претставени податоци за просторните единици како важен сегмент во планирањето и спроведувањето на статистичките истражувања, обработката на податоците, анализата и објавувањето на резултатите.

Номенклатурата на територијални единици - НТЕС е заснована врз територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија и е усогласена со класификацијата на Европската унија Nomenclature of Territorial Units for Statistics – NUTS, утврдена со Регулативата 1059/2003.

Основната цел на класификацијата НТЕС е да обезбеди единствена и унифицирана поделба на територијалните единици на регионално и на локално ниво. НТЕС е основа за прибирање, обработка и публикување на регионална статистика и се користи за планирање и водење на регионалната политика во Република Македонија.

Номенклатурата НТЕС има 5 нивоа и тоа:

- на НТЕС ниво 1 и НТЕС ниво 2 територијата на Република Македонија е една единица - соодветствува на NUTS 1 и NUTS 2.

- на НТЕС ниво 3 се статистички региони (8 единици) - соодветствува на NUTS 3

- на НТЕС ниво 4 се општините (80 единици) - соодветствува на унија LAU 1 и

- на НТЕС ниво 5 се населените места (1776 единици) - соодветствува на LAU 2.

Заради хиерархискиот карактер на Номенклатурата, деловите од подрачјата на 10-те скопски општини што го сочинуваат Скопје како населено место се посебни единици на НТЕС ниво 5.

Владата на Република Македонија ја усвои Номенклатурата на територијални единици за статистика - НТЕС во декември 2007 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 158 од 28.12. 2007 година), последните измени и дополнувања се направени во јануари 2014 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10 од 20.01. 2014 година)
Статистички региони и општини во Република Македонија Градови во Република Македонија

 
 
Клучни показатели
 
  Вкупна површина  ( 01.01.2014) : 25713 км2

  Број на општини  ( 01.01.2014) : 80

  Број на населени места  ( 01.01.2014) : 1767

  Број на градови  ( 01.01.2014) : 34

  Број на села  ( 01.01.2014) : 1733

Временска серија

Поими и објаснувања

Согласно со Законот за територијалната организација:

Град
е населено место што има повеќе од 3000 жители, има развиена структура на дејности, а над 51% од вработените се надвор од примарните дејности; има изградена урбана физиономија со зони за домување, стопанство, рекреација и јавно зеленило, плоштад, изграден систем на улици и комунални служби и претставува функционално средиште на населените места во опкружувањето.

Село е населено место со еднофункционално значење во кое превладува една дејност, а атарот е со аграрна физиономија и функција.

Градовите и селата се утврдуваат со закон.


 


© Државен завод за статистика