+A   |  -A
ïïï: 596 | âââ: 77949
Skip Navigation Links

Национални класификации

КодНазивСкратен називОдговорна институцијаФамилијаСтатус
01.21 Национална класификација на дејности НКДДЗСАктивностинационален стандард
01.22 Класификација на институционални сектори КИСДЗСАктивностинационален стандард
01.23 Листа на активности за користење на времето ЛАКВДЗСАктивностистандард на ДЗС
02.21 Класификација на производи по дејности КПДДЗСПроизводинационален стандард
02.22 Царинска тарифа ЦТЦаринска УправаПроизводинационален стандард
02.23 Стандардна меѓународна трговска класификација СМТКДЗСПроизводинационален стандард
02.24 Номенклатура на градежни објекти и градежни работи НГОГРДЗСПроизводистандард на ДЗС
02.25 Национална номенклатура на индустриски производи ННИПДЗСПроизводинационален стандард
02.27 Транспортна класификација на стоки ТКСДЗСПроизводистандард на ДЗС
02.31 Номенклатура на суровини и материјали НСМДЗСПроизводистандард на ДЗС
02.32 Номенклатура на земјоделски производи, производи во шумарството, ловот и риболовот и услуги поврзани со нив НЗШРУДЗСПроизводистандард на ДЗС
02.33 Листа на енергенти и видови енергии ЛЕНЕДЗСПроизводистандард на ДЗС
03.21 Класификација на функциите на владата КФВДЗСПотрошувачканационален стандард
03.22 Класификација на личната потрошувачка според намената КЛПНДЗСПотрошувачкастандард на ДЗС
03.23 Класификација на целите на непрофитните институции кои им служат на домаќинствата КЦНИДДЗСПотрошувачканационален стандард
04.21 Национална класификација на занимања НКЗДЗСЗанимањанационален стандард
05.21 Стандардна класификација на образование по степени (нивоа) СКОСДЗСОбразование-Науканационален стандард
05.22 Стандардна класификација на образование по полиња (подрачја) СКОП ДЗС Образование-Наука национален стандард
05.25 Класификација на полиња во науката и технологијата КПНТДЗСОбразование-Наукастандард на ДЗС
05.26 Номенклатура за анализа и споредба на научните програми и буџети НАСНБПДЗСОбразование-Наукастандард на ДЗС
06.21 Статистичка класификација на болестите и на сродните здравствени проблеми МКБМЗ/ИЈЗРМЗдравство-
07.21 Листа на видови отпад ЛВОМЖСППЖивотна Срединанационален стандард
07.22 Статистичка класификација на отпад СКОТДЗСЖивотна Срединастандард на ДЗС
07.23 Класификација на активности и трошоци за заштита на животната средина КАТЗЖСДЗСЖивотна Срединастандард на ДЗС
09.22 Номенклатура на територијалните единици за статистика НТЕСДЗСГеографскинационален стандард
09.23 Список на држави СДРЖДЗСГеографскистандард на ДЗС
49.21 Класификација според основните економски категории ОЕКДЗСАгрегатнинационален стандард
49.22 Главни индустриски групи ГИГДЗСАгрегатнинационален стандард
50.20 Класификација на статистички активности КСАДЗСДругистандард на ДЗС


ДЗС (Државен Завод за Статистика)
МЖСПП (Министерство за животна средина и просторно планирање)
МЗ/ИЈЗРМ (Министерство за здравство/Институт за јавно здравје на Република Македонија)
 
 


© Државен завод за статистика