+A   |  -A
ппп: 2288 | ввв: 254098
Skip Navigation Links

Индикатори:

 
Општи и регионални статистики   
25713км2Вкупна површина01.01.2014
80 Број на општини01.01.2014
1767 Број на населени места01.01.2014
34 Број на градови01.01.2014
1733 Број на села01.01.2014
Население и социјални статистики   
15473 Малолетни корисници на социјална заштита2016
42549 Полнелетни корисници на социјална заштита2016
29215 Домаќинства корисници на социјална парична помош2016
12955 Деца корисници на детски додаток2016
7346 Деца корисници на посебен додаток2016
989Број на училиштаБрој на редовни основни училиштауч.год. 2017/2018
131Број на училиштаБрој на средни редовни училиштауч.год. 2017/2018
192 448Број на лицаБрој на ученици во основните редовни училиштауч.год. 2017/2018
71 458Број на лицаБрој на ученици во средните редовни училиштауч.год. 2017/2018
18 291Број на лицаБрој на наставници во основните редовни училиштауч.год. 2017/2018
7445Број на лицаБрој на наставници во средни редовни училиштауч.год. 2017/2018
58083 Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи (прв циклус на студии)уч.год. 2016/2017
8247 Број на дипломирани студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите - прв циклус на студии2016
1977 Број на лица кои се стекнале со звање магистер на науки и специјалист2017
209 Број на лица кои се стекнале со звање доктор на науки2017
124 Број на истражувачки организации2016
2 073 702 Население31.12.2016
20502 Пријавени полнолетни сторители на кривични дела2016
9320 Обвинети полнолетни сторители на кривични дела2016
8172 Осудени полнолетни сторители на кривични дела2016
587 Малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
702 Обвинети малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
468 Осудени малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
35286 Деца во градинки2017
11.1живородени на 1000 жителиСтапка на наталитет2016
1.2на 1000 жителиСтапка на природен прираст2016
1.50живородени на една женаВкупна стапка на фертилитет2016
9.9умрени лица на 1000 жителиСтапка на морталитет2016
11.9умрени доенчиња на 1000 живородени децаСтапка на смртност кај доенчињата2016
6.4склучени бракови на 1000 жителиСтапка на нупцијалитет2016
1.0разведени бракови на 1000 жителиСтапка на диворцијалитет2016
2 144 Салдо на миграции2016
1285 Вкупен број прикажани претстави на професионалните театри2016/2017
30 Вкупен број на концерти на македонска филхармонија 2016/2017
575 Вкупно организирани ликовни изложби во Република Македонија2017
4130 Број на наставници и соработници во наставата во високообразовните установиуч.год. 2017/2018
Приходи, потрошувачка и цени   
956640 Активно населениеI.2018
749892 ВработениI.2018
206748 НевработениI.2018
44.6%Стапка на вработеностI.2018
21.6%Стапка на невработеностI.2018
23 942денариПросечна месечна нето плата04.2018
105.6 Индекс на просечната месечна нето плата04.2018/04.2017
35 117денариПросечна месечна бруто плата04.2018
105.5 Индекс на просечната месечна бруто плата04.2018/04.2017
318273денариПросечни издатоци на работодавците2008
99.8 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар04.2018/04.2017
100.5 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар04.2018/03.2018
100.7 Индекс на цените на мало05.2018 / 04.2018
101.0 Индекс на трошоците на животот05.2018 / 04.2018
101.7 Индекс на трошоците на животот05.2018 / 05.2017
106.1 Индекс на цените во земјоделството - инпут05.2018 / 05.2017
113.4 Индекс на цените во земјоделството - aутпут05.2018 / 05.2017
374701денариВкупни расположливи средства, просек по домаќинство2016
333399денариВкупни употребени средства, просек по домаќинство2016
101.6 Индекс на цените во угостителството05.2018 / 05.2017
97.7 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIII 2016 / III 2015
99.8 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари04.2018/03.2018
101.6 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари04.2018/04.2017
21.9%%Лаекен индикатор за стапка на сиромаштија2016
100.0 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно04.2018/03.2018
100.9 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно04.2018/04.2017
33.6 Нерамномерна распределба на приходите, Gini коефициент2016
1.27%Стапка на слободни работни местаIII.2016
Економија и финансии   
133254мил. денари (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015
7.9% (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015 / 2014
288967денариБруто домашниот производ по глава на жител2016
42.9%Најголемо учество во вкупниот БДП има Скопскиот регион2015
5.2%Најмало учество во вкупниот БДП има Североисточниот регион2015
52.4%Најголемо учество во вкупните инвестиции во основни средства има Скопскиот регион2015
2.4%Најмало учество во вкупните инвестиции во основни средства има Североисточниот регион2015
0.1%Бруто-домашен производI.2018
619788мил. денари (претходен податок)БДП по тековни цени2017
558954мил. денариБДП по тековни цени2015
57(ЕУ28=100)Индекс на нивото на цените за инвестиции во основни средства2016
37(ЕУ28=100)Волуменски индекс на бруто-домашниот производ по жител2017
47(ЕУ28=100)Индекс на ниво на цени на Финалната потрошувачка во домаќинствата2017
58(ЕУ28=100)Индекс на нивото на цените за храна и безалкохолни пијалоци2017
130 584милиони денариДодадена вредностI.2018
100.1 Додадена вредност, волуменски индекси (во однос на истиот период од претходната година %)I.2018
Индустрија, градежништво и енергија   
104.6 Индекс на индустриското производство03.2018/03.2017
105.2 Индекс на индустриското производство01-03.2018/01-03.2017
108.0 Индекс на бројот на работниците во индустријата03.2018/03.2017
1475.3kWhФинална потрошена електрична енергија во домаќинствата по жител2016
33.7 %Учеството на хидропроизводството во однос на вкупното бруто-производство на електрична енергија2016
73,5%Учество на домашното производство во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија2016
32.4%Учество на цврстите горива во вкупно потребната енергија2016
58.8%Енергетската зависнoст2016
249 Број на издадени одобренија за градење04.2018
- 3.9%Стапка на реален пораст04.2018 / 04.2017
1 401 939илјади денариВредност на извршени градежни работи03.2018
107.4 Индекс на промет во индустрија02.2018/02/2017
Надворешна трговија   
2 176 646илјади САД долариИзвоз на стоки01-04.2018
2 954 810илјади САД долариУвоз на стоки01-04.2018
73.7%Покриеност на увозот со извоз01-04.2018
Транспорт, туризам, трговија и други услуги   
53 836 Број на туристи03.2018
125.1 Број на туристи03.2018 / 03.2017
108 638 Број на ноќевања03.2018
118.7 Број на ноќевања03.2018 / 03.2017
118.5 Број на домашни туристи (индекс)03.2018 / 03.2017
128.4 Број на странски туристи (индекс)03.2018 / 03.2017
164260мил. денариПромет во трговијата на големо по производи2015
126965мил. денариПромет во трговијата на мало по производи2015
1 886илјадиПревезени патници во патниот патнички превозIV.2017
142илјадиПревезени патници во железничкиот превозIV.2017
432илј. тониПревезени стоки во железничкиот превозIV.2017
12 600илј. тониПревезени стоки во товарниот патен превозIV.2017
478 251 Превезени патници во воздухопловниот превозIV.2017
75.3%Домаќинстава со пристап на Интернет2016
72.2%Корисници на Интернет (на возраст, 15 - 74)2016
93.8%Деловни субјекти со 10 или повеќе вработени со пристап на Интернет2016
108.0 Индекс на прометот во секторот Трговија04.2018/04.2017
Повеќедоменски статистики   
71 419 Активни деловни субјекти2017
0.0% (проценет податок)Стапка на пораст на реален БДП2017
425.5кгме/1000 евраЕнергетска интензивност на економијата2013
38.6%Стапка на вработеност на лица на возраст од 55 до 642014
380кг по жителСоздаден комунален отпад по жител2015
+2,7%Создаден комунален отпад по жител2015/2014
725 911,44тониСоздаден отпад од индустријата2014
38 561,54тониОпасен отпад од индустријата2014
19.1%Индикатор на доверба во преработувачката индустрија03.2018
55469 Број на активни претпријатија во нефинансискта деловна економија2016
378737 Број на вработени лица во нефинансискaта деловна економија2016
1121017мил. денариПромет во нефинансисктaа деловна економија2016
248289мил. денариДодадена вредност по фактор на трошок на производство2016
 поповолнаСегашна состојба со порачки за градежни работиIV.2017/IV.2016
67.0%%Искористеност на капацитетот на деловните субјекти во преработувачката индустрија03.2018
 поповолнаСегашна економска состојба на деловните субјекти во трговијата на малоIV.2017/IV.2016
10.9%Индикатор на доверба во градежништвотоI.2018
18.0 %Индикатор на доверба во трговијата на малоI.2018
2 944 369илјади денариИвестиции за заштита на животната средина 2014
3 677 672илјади денариТрошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина 2014
Земјоделство   
51 524мил. денариБруто-додадена вредност во земјоделството2016
-0.6%%Бруто-додадена вредност во земјоделството2016/2015
87 802мил. денариПроизводство на земјоделската „деловна гранка“2016
36 277мил. денариМеѓуфазна потрошувачка2016
890082m3Исечена бруто-дрвна маса2016
4.8%Исечена бруто-дрвна маса2016/2015
1001665хектариПовршина под шума2016
1064хектариПошумена површина2016
-12.1%Пошумена површина2016/2015
254 768 Број на говеда2016
202 758 Број на свињи2016
723 295 Број на овци2016
463 446илј. литриПроизводство на млеко2016
21 994тониПроизводство на месо2016
170 885 Број на земјоделски стопанства2013
315 863хектариВкупно користено земјоделско земјиште2013
516илј. хектариОбработлива површина2016
1267илј. хектариЗемјоделска површина2016
417илј. хектариОраници и бавчи2016
239 362 Број на говеда2013
42 192 Земјоделски стопанатва специјализирани за полјоделски култури2007
58.22%Земјоделски стопанства класификувани во I класа - до 2000 евра2007
2.14добиточна единицаДобиточна единица по земјоделско стопанство2013
Пописи   
4 948 Вкупен број на капацитети во угостителството2016
334226хектариПовршина на користеното земјоделско земјиште2007
24584.43хектариЛозови насади2007
241257 Број на говеда2007
192675 Број на земјоделски стопанства2007
471069 Членови на домаќинствата што работат на индивидуалните земјоделски2007
79637.94хектариНаводнувана површина2007
233702 Број на свињи2007
794053 Број на овци2007
132924 Број на кози2007
2022547 Вкупно население2002
564296 Вкупен број на домаќинства2002
698143 Вкупен број на станови2002
4 378 Угостителски објекти, дуќани2016
570 Објекти за сместување2016
18 749 Вкупен број на продажни капацитети во трговијата на мало2016
18 266 Продавници (сите видови)2016
483 Бензински станици2016© Државен завод за статистика