+A   |  -A
ппп: 397 | ввв: 131826
Skip Navigation Links

Индикатори:

 
Општи и регионални статистики   
25713км2Вкупна површина01.01.2014
80 Број на општини01.01.2014
1767 Број на населени места01.01.2014
34 Број на градови01.01.2014
1733 Број на села01.01.2014
Население и социјални статистики   
16087 Малолетни корисници на социјална заштита2015
39785 Полнелетни корисници на социјална заштита2015
28018 Домаќинства корисници на социјална парична помош2015
14762 Деца корисници на детски додаток2015
7104 Деца корисници на посебен додаток2015
993Број на училиштаБрој на редовни основни училиштауч.год. 2016/2017
132Број на училиштаБрој на средни редовни училиштауч.год. 2016/2017
192 715Број на лицаБрој на ученици во основните редовни училиштауч.год. 2016/2017
76 394Број на лицаБрој на ученици во средните редовни училиштауч.год. 2016/2017
17 887Број на лицаБрој на наставници во основните редовни училиштауч.год. 2016/2017
7420Број на лицаБрој на наставници во средни редовни училиштауч.год. 2016/2017
59865 Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи (прв циклус на студии)уч.год. 2015/2016
8458 Број на дипломирани студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите - прв циклус на студии2015
2021 Број на лица кои се стекнале со звање магистер на науки и специјалист2016
197 Број на лица кои се стекнале со звање доктор на науки2016
116 Број на истражувачки организации2015
2 071 278 Население31.12.2015
26069 Пријавени полнолетни сторители на кривични дела2015
11951 Обвинети полнолетни сторители на кривични дела2015
10312 Осудени полнолетни сторители на кривични дела2015
772 Малолетни сторители на кривични дела2015
465 Обвинети малолетни сторители на кривични дела2015
348 Осудени малолетни сторители на кривични дела2015
32660 Деца во градинки2015
11.1живородени на 1000 жителиСтапка на наталитет2015
1.3на 1000 жителиСтапка на природен прираст2015
1.49живородени на една женаВкупна стапка на фертилитет2015
9.9умрени лица на 1000 жителиСтапка на морталитет2015
8.6умрени доенчиња на 1000 живородени децаСтапка на смртност кај доенчињата2015
6.9склучени бракови на 1000 жителиСтапка на нупцијалитет2015
1.1разведени бракови на 1000 жителиСтапка на диворцијалитет2015
2 960 Салдо на миграции2015
1165 Вкупен број прикажани претстави на професионалните театри2015/2016
35 Вкупен број на концерти на македонска филхармонија 2015/2016
595 Вкупно организирани ликовни изложби во Република Македонија2015
3980 Број на наставници и соработници во наставата во високообразовните установиуч.год. 2015/2016
Приходи, потрошувачка и цени   
950255 Активно населениеIV.2016
731107 ВработениIV.2016
219148 НевработениIV.2016
43.5%Стапка на вработеностIV.2016
23.1%Стапка на невработеностIV.2016
22 347денариПросечна месечна нето плата02.2017
102.4 Индекс на просечната месечна нето плата02.2017/02.2016
32 869денариПросечна месечна бруто плата02.2017
102.5 Индекс на просечната месечна бруто плата02.2017/02.2016
318273денариПросечни издатоци на работодавците2008
100.7 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар02.2017 / 02.2016
101.4 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар01.2017 / 12.2016
101.4 Индекс на цените на мало03.2017 / 02.2017
100.5 Индекс на трошоците на животот03.2017 / 02.2017
100.6 Индекс на трошоците на животот03.2017 / 03.2016
103.6 Индекс на цените во земјоделството - инпут03.2017 / 03.2016
104.2 Индекс на цените во земјоделството - aутпут03.2017 / 03.2016
360198денариВкупни расположливи средства, просек по домаќинство2015
366451денариВкупни употребени средства, просек по домаќинство2015
100.3 Индекс на цените во угостителството03.2017 / 03.2016
97.7 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIII 2016 / III 2015
100.1 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари02.2017/01.2017
109.0 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари02.2017/02.2016
21.5%%Лаекен индикатор за стапка на сиромаштија2015
100.8 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно02.2017/01.2017
104.5 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно02.2017/02.2016
33.7 Нерамномерна распределба на приходите, Gini коефициент2015
1.27%Стапка на слободни работни местаIII.2016
Економија и финансии   
129095мил. денари (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015
3.5% (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2014 / 2013
255206денариБруто домашниот производ по глава на жител2014
42.8%Најголемо учество во вкупниот БДП има Скопскиот регион2014
5.0%Најмало учество во вкупниот БДП има Североисточниот регион2014
58.0%Најголемо учество во вкупните инвестиции во основни средства има Скопскиот регион2014
2.1%Најмало учество во вкупните инвестиции во основни средства има Североисточниот регион2014
2.4%Бруто-домашен производIV.2016
607452мил. денари (претходен податок)БДП по тековни цени2016
527631мил. денариБДП по тековни цени2014
56(ЕУ28=100)Индекс на нивото на цените за инвестиции во основни средства2015
36(ЕУ28=100)Волуменски индекс на бруто-домашниот производ по жител2015
45(ЕУ28=100)Индекс на ниво на цени на Финалната потрошувачка во домаќинствата2015
58(ЕУ28=100)Индекс на нивото на цените за храна и безалкохолни пијалоци2015
136 719милиони денариДодадена вредностIV.2016
102.4 Додадена вредност, волуменски индекси (во однос на истиот период од претходната година %)IV.2016
Индустрија, градежништво и енергија   
97.4 Индекс на индустриското производство01.2017/01.2016
97.4 Индекс на индустриското производство01-01.2017/01-01.2016
100.4 Индекс на бројот на работниците во индустријата01.2017/01.2016
1517.7kWhФинална потрошена електрична енергија во домаќинствата по жител2015
33.0 %Учеството на хидропроизводството во однос на вкупното бруто-производство на електрична енергија2015
69,2%Учество на домашното производство во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија2015
40.9%Учество на цврстите горива во вкупно потребната енергија2015
52.3%Енергетската зависнoст2015
363 Број на издадени одобренија за градење02.2017
+ 8.4%Стапка на реален пораст02.2017/02.2016
1 848 858илјади денариВредност на извршени градежни работи02.2017
106.2 Индекс на промет во индустрија01.2017 / 01.2016
Надворешна трговија   
747 106илјади САД долариИзвоз на стоки01-02.2017
1 014 149илјади САД долариУвоз на стоки01-02.2017
73.7%Покриеност на увозот со извоз01-02.2017
Транспорт, туризам, трговија и други услуги   
36 869 Број на туристи02.2017
113.6 Број на туристи02.2017 / 02.2016
79 860 Број на ноќевања02.2017
110.3 Број на ноќевања02.2017 / 02.2016
115.9 Број на домашни туристи (индекс)02.2017 / 02.2016
112.2 Број на странски туристи (индекс)02.2017 / 02.2016
164260мил. денариПромет во трговијата на големо по производи2015
126965мил. денариПромет во трговијата на мало по производи2015
1 826илјадиПревезени патници во патниот патнички превозIV.2016
162илјадиПревезени патници во железничкиот превозIV.2016
378илј. тониПревезени стоки во железничкиот превозIV.2016
11 096илј. тониПревезени стоки во товарниот патен превозIV.2016
411 039 Превезени патници во воздухопловниот превозIV.2016
75.3%Домаќинстава со пристап на Интернет2016
72.2%Корисници на Интернет (на возраст, 15 - 74)2016
93.8%Деловни субјекти со 10 или повеќе вработени со пристап на Интернет2016
94.4 Индекс на прометот во секторот Трговија02.2017/02.2016
Повеќедоменски статистики   
71 519 Активни деловни субјекти2016
2.4% (проценет податок)Стапка на пораст на реален БДП2016
425.5кгме/1000 евраЕнергетска интензивност на економијата2013
38.6%Стапка на вработеност на лица на возраст од 55 до 642014
380кг по жителСоздаден комунален отпад по жител2015
+2,7%Создаден комунален отпад по жител2015/2014
725 911,44тониСоздаден отпад од индустријата2014
38 561,54тониОпасен отпад од индустријата2014
17.0%Индикатор на доверба во преработувачката индустрија03.2017
54738(дефинитивни податоци)Број на активни претпријатија во нефинансискта деловна економија2015
369237(дефинитивни податоци)Број на вработени лица во нефинансискaта деловна економија2015
1075007мил. денари (дефинитивни податоци)Промет во нефинансисктaа деловна економија2015
230424мил. денари (дефинитивни податоци)Додадена вредност по фактор на трошок на производство2015
 поповолнаСегашна состојба со порачки за градежни работиI.2017/I.2016
65.3%%Искористеност на капацитетот на деловните субјекти во преработувачката индустрија02.2017
 поповолнаСегашна економска состојба на деловните субјекти во трговијата на малоI.2017/I.2016
10.2%Индикатор на доверба во градежништвотоI.2017
16.9%Индикатор на доверба во трговијата на малоI.2017
2 944 369илјади денариИвестиции за заштита на животната средина 2014
3 677 672илјади денариТрошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина 2014
Земјоделство   
51 860мил. денариБруто-додадена вредност во земјоделството2015
2.5%%Бруто-додадена вредност во земјоделството2015/2014
87 760мил. денариПроизводство на земјоделската „деловна гранка“2015
35 900мил. денариМеѓуфазна потрошувачка2015
849334m3Исечена бруто-дрвна маса2015
-5.3%Исечена бруто-дрвна маса2014/2013
994403хектариПовршина под шума2015
1211хектариПошумена површина2015
13.8%Пошумена површина2015/2014
254 768 Број на говеда2016
202 758 Број на свињи2016
723 295 Број на овци2016
463 446илј. литриПроизводство на млеко2016
21 994тониПроизводство на месо2016
170 885 Број на земјоделски стопанства2013
315 863хектариВкупно користено земјоделско земјиште2013
513илј. хектариОбработлива површина2015
1264илј. хектариЗемјоделска површина2015
415илј. хектариОраници и бавчи2015
239 362 Број на говеда2013
42 192 Земјоделски стопанатва специјализирани за полјоделски култури2007
58.22%Земјоделски стопанства класификувани во I класа - до 2000 евра2007
2.14добиточна единицаДобиточна единица по земјоделско стопанство2013
Пописи   
5226 Вкупен број на капацитети во угостителството2008
334226хектариПовршина на користеното земјоделско земјиште2007
24584.43хектариЛозови насади2007
241257 Број на говеда2007
192675 Број на земјоделски стопанства2007
471069 Членови на домаќинствата што работат на индивидуалните земјоделски2007
79637.94хектариНаводнувана површина2007
233702 Број на свињи2007
794053 Број на овци2007
132924 Број на кози2007
2022547 Вкупно население2002
564296 Вкупен број на домаќинства2002
698143 Вкупен број на станови2002
4740 Угостителски објекти, дуќани2008
486 Објекти за сместување2008© Државен завод за статистика