+A   |  -A
ппп: 1888 | ввв: 220076
Skip Navigation Links

Индикатори:

 
Општи и регионални статистики   
25713км2Вкупна површина01.01.2014
80 Број на општини01.01.2014
1767 Број на населени места01.01.2014
34 Број на градови01.01.2014
1733 Број на села01.01.2014
Население и социјални статистики   
15473 Малолетни корисници на социјална заштита2016
42549 Полнелетни корисници на социјална заштита2016
29215 Домаќинства корисници на социјална парична помош2016
12955 Деца корисници на детски додаток2016
7346 Деца корисници на посебен додаток2016
993Број на училиштаБрој на редовни основни училиштауч.год. 2016/2017
132Број на училиштаБрој на средни редовни училиштауч.год. 2016/2017
192 715Број на лицаБрој на ученици во основните редовни училиштауч.год. 2016/2017
76 394Број на лицаБрој на ученици во средните редовни училиштауч.год. 2016/2017
17 887Број на лицаБрој на наставници во основните редовни училиштауч.год. 2016/2017
7420Број на лицаБрој на наставници во средни редовни училиштауч.год. 2016/2017
58083 Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи (прв циклус на студии)уч.год. 2016/2017
8247 Број на дипломирани студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите - прв циклус на студии2016
2021 Број на лица кои се стекнале со звање магистер на науки и специјалист2016
197 Број на лица кои се стекнале со звање доктор на науки2016
124 Број на истражувачки организации2016
2 073 702 Население31.12.2016
20502 Пријавени полнолетни сторители на кривични дела2016
9320 Обвинети полнолетни сторители на кривични дела2016
8172 Осудени полнолетни сторители на кривични дела2016
587 Малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
702 Обвинети малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
468 Осудени малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
34386 Деца во градинки2016
11.1живородени на 1000 жителиСтапка на наталитет2016
1.2на 1000 жителиСтапка на природен прираст2016
1.50живородени на една женаВкупна стапка на фертилитет2016
9.9умрени лица на 1000 жителиСтапка на морталитет2016
11.9умрени доенчиња на 1000 живородени децаСтапка на смртност кај доенчињата2016
6.4склучени бракови на 1000 жителиСтапка на нупцијалитет2016
1.0разведени бракови на 1000 жителиСтапка на диворцијалитет2016
2 144 Салдо на миграции2016
1165 Вкупен број прикажани претстави на професионалните театри2015/2016
35 Вкупен број на концерти на македонска филхармонија 2015/2016
587 Вкупно организирани ликовни изложби во Република Македонија2016
4114 Број на наставници и соработници во наставата во високообразовните установиуч.год. 2016/2017
Приходи, потрошувачка и цени   
954814 Активно населениеIII.2017
743451 ВработениIII.2017
211363 НевработениIII.2017
44.2%Стапка на вработеностIII.2017
22.1%Стапка на невработеностIII.2017
23 196денариПросечна месечна нето плата11.2017
103.6 Индекс на просечната месечна нето плата11.2017/11.2016
34 079денариПросечна месечна бруто плата11.2017
103.7 Индекс на просечната месечна бруто плата11.2017/11.2016
318273денариПросечни издатоци на работодавците2008
101.4 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар12.2017/12.2016
99.8 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар12.2017/11.2017
99.9 Индекс на цените на мало01.2018 / 12.2017
99.9 Индекс на трошоците на животот01.2018 / 12.2017
101.1 Индекс на трошоците на животот01.2018 / 01.2017
101.2 Индекс на цените во земјоделството - инпут12.2017 / 12.2016
104.4 Индекс на цените во земјоделството - aутпут12.2017 / 12.2016
374701денариВкупни расположливи средства, просек по домаќинство2016
333399денариВкупни употребени средства, просек по домаќинство2016
101.1 Индекс на цените во угостителството01.2018 / 01.2017
97.7 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIII 2016 / III 2015
101.2 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари12.2017/11.2017
104.6 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари12.2017/12.2016
21.9%%Лаекен индикатор за стапка на сиромаштија2016
100.4 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2017/11.2017
102.9 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2017/12.2016
33.6 Нерамномерна распределба на приходите, Gini коефициент2016
1.27%Стапка на слободни работни местаIII.2016
Економија и финансии   
133254мил. денари (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015
7.9% (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015 / 2014
288967денариБруто домашниот производ по глава на жител2016
42.9%Најголемо учество во вкупниот БДП има Скопскиот регион2015
5.2%Најмало учество во вкупниот БДП има Североисточниот регион2015
52.4%Најголемо учество во вкупните инвестиции во основни средства има Скопскиот регион2015
2.4%Најмало учество во вкупните инвестиции во основни средства има Североисточниот регион2015
0.2%Бруто-домашен производIII.2017
598881мил. денари (претходен податок)БДП по тековни цени2016
558954мил. денариБДП по тековни цени2015
57(ЕУ28=100)Индекс на нивото на цените за инвестиции во основни средства2016
37(ЕУ28=100)Волуменски индекс на бруто-домашниот производ по жител2016
46(ЕУ28=100)Индекс на ниво на цени на Финалната потрошувачка во домаќинствата2016
58(ЕУ28=100)Индекс на нивото на цените за храна и безалкохолни пијалоци2016
138 229милиони денариДодадена вредностIII.2017
100.2 Додадена вредност, волуменски индекси (во однос на истиот период од претходната година %)III.2017
Индустрија, градежништво и енергија   
104.1 Индекс на индустриското производство11.2017/11.2016
100.5 Индекс на индустриското производство01 - 11.2017/ 01 - 11.2016
104.7 Индекс на бројот на работниците во индустријата11.2017/ 11.2016
1475.3kWhФинална потрошена електрична енергија во домаќинствата по жител2016
33.7 %Учеството на хидропроизводството во однос на вкупното бруто-производство на електрична енергија2016
73,5%Учество на домашното производство во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија2016
32.4%Учество на цврстите горива во вкупно потребната енергија2016
58.8%Енергетската зависнoст2016
229 Број на издадени одобренија за градење11.2017
- 36.9%Стапка на реален пораст11.2017/11.2016
2 688 026илјади денариВредност на извршени градежни работи11.2017
105.8 Индекс на промет во индустрија10.2017/10.2016
Надворешна трговија   
5 671 466илјади САД долариИзвоз на стоки01-12.2017
7 719 852илјади САД долариУвоз на стоки01-12.2017
73.5%Покриеност на увозот со извоз01-12.2017
Транспорт, туризам, трговија и други услуги   
51 599 Број на туристи12.2017
122.6 Број на туристи12.2017 / 12.2016
103 721 Број на ноќевања12.2017
128.0 Број на ноќевања12.2017 / 12.2016
119.0 Број на домашни туристи (индекс)12.2017 / 12.2016
124.7 Број на странски туристи (индекс)12.2017 / 12.2016
164260мил. денариПромет во трговијата на големо по производи2015
126965мил. денариПромет во трговијата на мало по производи2015
2 077илјадиПревезени патници во патниот патнички превозIII.2017
126илјадиПревезени патници во железничкиот превозIII.2017
363илј. тониПревезени стоки во железничкиот превозIII.2017
16 619илј. тониПревезени стоки во товарниот патен превозIII.2017
681 822 Превезени патници во воздухопловниот превозIII.2017
75.3%Домаќинстава со пристап на Интернет2016
72.2%Корисници на Интернет (на возраст, 15 - 74)2016
93.8%Деловни субјекти со 10 или повеќе вработени со пристап на Интернет2016
98.4 Индекс на прометот во секторот Трговија12.2017/12.2016
Повеќедоменски статистики   
71 519 Активни деловни субјекти2016
2.4% (проценет податок)Стапка на пораст на реален БДП2016
425.5кгме/1000 евраЕнергетска интензивност на економијата2013
38.6%Стапка на вработеност на лица на возраст од 55 до 642014
380кг по жителСоздаден комунален отпад по жител2015
+2,7%Создаден комунален отпад по жител2015/2014
725 911,44тониСоздаден отпад од индустријата2014
38 561,54тониОпасен отпад од индустријата2014
18.8%Индикатор на доверба во преработувачката индустрија01.2018
55308(претходни податоци)Број на активни претпријатија во нефинансискта деловна економија2016
375129(претходни податоци)Број на вработени лица во нефинансискaта деловна економија2016
1107197мил. денари (претходни податоци)Промет во нефинансисктaа деловна економија2016
246489мил. денари (претходни податоци)Додадена вредност по фактор на трошок на производство2016
 поповолнаСегашна состојба со порачки за градежни работиIV.2017/IV.2016
66.5%%Искористеност на капацитетот на деловните субјекти во преработувачката индустрија01.2018
 поповолнаСегашна економска состојба на деловните субјекти во трговијата на малоIV.2017/IV.2016
10.8%Индикатор на доверба во градежништвотоIV.2017
17.9%Индикатор на доверба во трговијата на малоIV.2017
2 944 369илјади денариИвестиции за заштита на животната средина 2014
3 677 672илјади денариТрошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина 2014
Земјоделство   
51 860мил. денариБруто-додадена вредност во земјоделството2015
2.5%%Бруто-додадена вредност во земјоделството2015/2014
87 760мил. денариПроизводство на земјоделската „деловна гранка“2015
35 900мил. денариМеѓуфазна потрошувачка2015
890082m3Исечена бруто-дрвна маса2016
4.8%Исечена бруто-дрвна маса2016/2015
1001665хектариПовршина под шума2016
1064хектариПошумена површина2016
-12.1%Пошумена површина2016/2015
254 768 Број на говеда2016
202 758 Број на свињи2016
723 295 Број на овци2016
463 446илј. литриПроизводство на млеко2016
21 994тониПроизводство на месо2016
170 885 Број на земјоделски стопанства2013
315 863хектариВкупно користено земјоделско земјиште2013
516илј. хектариОбработлива површина2016
1267илј. хектариЗемјоделска површина2016
417илј. хектариОраници и бавчи2016
239 362 Број на говеда2013
42 192 Земјоделски стопанатва специјализирани за полјоделски култури2007
58.22%Земјоделски стопанства класификувани во I класа - до 2000 евра2007
2.14добиточна единицаДобиточна единица по земјоделско стопанство2013
Пописи   
4 948 Вкупен број на капацитети во угостителството2016
334226хектариПовршина на користеното земјоделско земјиште2007
24584.43хектариЛозови насади2007
241257 Број на говеда2007
192675 Број на земјоделски стопанства2007
471069 Членови на домаќинствата што работат на индивидуалните земјоделски2007
79637.94хектариНаводнувана површина2007
233702 Број на свињи2007
794053 Број на овци2007
132924 Број на кози2007
2022547 Вкупно население2002
564296 Вкупен број на домаќинства2002
698143 Вкупен број на станови2002
4 378 Угостителски објекти, дуќани2016
570 Објекти за сместување2016
18 749 Вкупен број на продажни капацитети во трговијата на мало2016
18 266 Продавници (сите видови)2016
483 Бензински станици2016© Државен завод за статистика