+A   |  -A
Skip Navigation Links

Индикатори:

 
Општи и регионални статистики   
25713км2Вкупна површина01.01.2014
80 Број на општини01.01.2014
1767 Број на населени места01.01.2014
34 Број на градови01.01.2014
1733 Број на села01.01.2014
Население и социјални статистики   
14758 Малолетни корисници на социјална заштита2017
43040 Полнелетни корисници на социјална заштита2017
26160 Домаќинства корисници на социјална парична помош2017
11300 Деца корисници на детски додаток2017
7301 Деца корисници на посебен додаток2017
989Број на училиштаБрој на редовни основни училиштауч.год. 2017/2018
131Број на училиштаБрој на средни редовни училиштауч.год. 2017/2018
192 448Број на лицаБрој на ученици во основните редовни училиштауч.год. 2017/2018
71 458Број на лицаБрој на ученици во средните редовни училиштауч.год. 2017/2018
18 291Број на лицаБрој на наставници во основните редовни училиштауч.год. 2017/2018
7445Број на лицаБрој на наставници во средни редовни училиштауч.год. 2017/2018
58083 Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи (прв циклус на студии)уч.год. 2016/2017
8247 Број на дипломирани студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите - прв циклус на студии2016
1977 Број на лица кои се стекнале со звање магистер на науки и специјалист2017
209 Број на лица кои се стекнале со звање доктор на науки2017
124 Број на истражувачки организации2016
2 075 301 Население31.12.2017
20502 Пријавени полнолетни сторители на кривични дела2016
9320 Обвинети полнолетни сторители на кривични дела2016
8172 Осудени полнолетни сторители на кривични дела2016
587 Малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
702 Обвинети малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
468 Осудени малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
35286 Деца во градинки2017
10.5живородени на 1000 жителиСтапка на наталитет2017
0.7на 1000 жителиСтапка на природен прираст2017
1.43живородени на една женаВкупна стапка на фертилитет2017
9.8умрени лица на 1000 жителиСтапка на морталитет2017
9.2умрени доенчиња на 1000 живородени децаСтапка на смртност кај доенчињата2017
6.6склучени бракови на 1000 жителиСтапка на нупцијалитет2017
6.6разведени бракови на 1000 жителиСтапка на диворцијалитет2017
2 202 Салдо на миграции2017
1285 Вкупен број прикажани претстави на професионалните театри2016/2017
30 Вкупен број на концерти на македонска филхармонија 2016/2017
575 Вкупно организирани ликовни изложби во Република Македонија2017
4130 Број на наставници и соработници во наставата во високообразовните установиуч.год. 2017/2018
Приходи, потрошувачка и цени   
958770 Активно населениеIII.2018
759445 ВработениIII.2018
199325 НевработениIII.2018
45.1%Стапка на вработеностIII.2018
20.8%Стапка на невработеностIII.2018
24 548денариПросечна месечна нето плата11.2018
105.8 Индекс на просечната месечна нето плата11.2018/11.2017
36 017денариПросечна месечна бруто плата11.2018
105.7 Индекс на просечната месечна бруто плата11.2018/11.2017
318273денариПросечни издатоци на работодавците2008
99.2 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар12.2018/12.2017
100.1 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар12.2018/11.2018
99.5 Индекс на цените на мало01.2019 / 12.2018
99.9 Индекс на трошоците на животот01.2019 / 12.2018
101.2 Индекс на трошоците на животот01.2019 / 01.2018
99.7 Индекс на цените во земјоделството - инпут01.2019 / 01.2018
102.3 Индекс на цените во земјоделството - aутпут01.2019 / 01.2018
405 487денариВкупни расположливи средства, просек по домаќинство2017
359 861денариВкупни употребени средства, просек по домаќинство2017
102.8 Индекс на цените во угостителството01.2019 / 01.2018
97.7 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIII 2016 / III 2015
100.5 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари12.2018/11.2018
99.2 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари12.2018/12.2017
22.2%%Лаекен индикатор за стапка на сиромаштија2017
100.4 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2018/12.2018
99.2 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2018/12.2017
32.5 Нерамномерна распределба на приходите, Gini коефициент2017
1.27%Стапка на слободни работни местаIII.2016
Економија и финансии   
133254мил. денари (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015
7.9% (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015 / 2014
288967денариБруто домашниот производ по глава на жител2016
43.1%Најголемо учество во вкупниот БДП има Скопскиот регион2016
5.0%Најмало учество во вкупниот БДП има Североисточниот регион2016
51.9%Најголемо учество во вкупните инвестиции во основни средства има Скопскиот регион2016
1.7%Најмало учество во вкупните инвестиции во основни средства има Североисточниот регион2016
3.0%Бруто-домашен производIII.2018
616600мил. денари (претходен податок)БДП по тековни цени2017
594795мил. денариБДП по тековни цени2016
57(ЕУ28=100)Индекс на нивото на цените за инвестиции во основни средства2017
36(ЕУ28=100)Волуменски индекс на бруто-домашниот производ по жител2017
48(ЕУ28=100)Индекс на ниво на цени на Финалната потрошувачка во домаќинствата2017
62(ЕУ28=100)Индекс на нивото на цените за храна и безалкохолни пијалоци2017
146 585милиони денариДодадена вредностIII.2018
103.0 Додадена вредност, волуменски индекси (во однос на истиот период од претходната година %)III.2018
Индустрија, градежништво и енергија   
107.9 Индекс на индустриското производство12.2018/12.2017
105.4 Индекс на индустриското производство01-12.2018/01-12.2017
102.5 Индекс на бројот на работниците во индустријата12.2018/12.2017
1491.1kWhФинална потрошена електрична енергија во домаќинствата по жител2017
19.8 %Учеството на хидропроизводството во однос на вкупното бруто-производство на електрична енергија2017
73,9%Учество на домашното производство во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија2017
35.0%Учество на цврстите горива во вкупно потребната енергија2017
56.5%Енергетската зависнoст2017
292 Број на издадени одобренија за градење12.2018
13.6%Стапка на реален пораст12.2018/12.2017
3 200 803илјади денариВредност на извршени градежни работи11.2018
115.1  Индекс на промет во индустрија, вкупно11.2018/11.2017
104.2  Индекс на промет во индустрија на домашниот пазар 11.2018/11.2017
118.8  Индекс на промет во индустрија на странски пазари 11.2018/11.2017
Надворешна трговија   
6 907 998илјади САД долариИзвоз на стоки01-12.2018
9 052 195илјади САД долариУвоз на стоки01-12.2018
76.3%Покриеност на увозот со извоз01-12.2018
Транспорт, туризам, трговија и други услуги   
56 556 Број на туристи12.2018
109.6 Број на туристи12.2018 / 12.2017
113 921 Број на ноќевања12.2018
109.8 Број на ноќевања12.2018 / 12.2017
109.5 Број на домашни туристи (индекс)12.2018 / 12.2017
109.7 Број на странски туристи (индекс)12.2018 / 12.2017
164260мил. денариПромет во трговијата на големо по производи2015
126965мил. денариПромет во трговијата на мало по производи2015
1 886илјадиПревезени патници во патниот патнички превозIV.2017
142илјадиПревезени патници во железничкиот превозIV.2017
432илј. тониПревезени стоки во железничкиот превозIV.2017
12 600илј. тониПревезени стоки во товарниот патен превозIV.2017
478 251 Превезени патници во воздухопловниот превозIV.2017
79.3%Домаќинстава со пристап на Интернет2018
79.2%Корисници на Интернет (на возраст, 15 - 74)2018
92.4%Деловни субјекти со 10 или повеќе вработени со пристап на Интернет2018
107.9 Индекс на прометот во секторот Трговија12.2018/12.2017
267327милиони денариПромет во трговијата на мало по групи производи2017
408433милиони денариПромет во трговијата на големо по групи производи2017
Повеќедоменски статистики   
71 419 Активни деловни субјекти2017
0.0% (проценет податок)Стапка на пораст на реален БДП2017
425.5кгме/1000 евраЕнергетска интензивност на економијата2013
38.6%Стапка на вработеност на лица на возраст од 55 до 642014
379кг по жителСоздаден комунален отпад по жител2017
-1.3%Создаден комунален отпад по жител2017/2016
1358602,9тониСоздаден отпад од индустријата2016
56409,31тониОпасен отпад од индустријата2016
20.1%Индикатор на доверба во преработувачката индустрија01.2019
55302 Број на активни претпријатија во нефинансискта деловна економија2017
385728 Број на вработени лица во нефинансискaта деловна економија2017
1192284мил. денариПромет во нефинансисктaа деловна економија2017
260285мил. денариДодадена вредност по фактор на трошок на производство2017
 поповолнаСегашна состојба со порачки за градежни работиIV.2018/IV.2017
68.2%%Искористеност на капацитетот на деловните субјекти во преработувачката индустрија01.2019
 поповолнаСегашна економска состојба на деловните субјекти во трговијата на малоIV.2018/IV.2017
11.1%Индикатор на доверба во градежништвотоIV.2018
18.3%Индикатор на доверба во трговијата на малоIII.2018
6979128илјади денариИвестиции за заштита на животната средина 2017
3059073илјади денариТрошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина 2017
Земјоделство   
51 524мил. денариБруто-додадена вредност во земјоделството2016
-0.6%%Бруто-додадена вредност во земјоделството2016/2015
87 802мил. денариПроизводство на земјоделската „деловна гранка“2016
36 277мил. денариМеѓуфазна потрошувачка2016
807441m3Исечена бруто-дрвна маса2017
- 9.3%Исечена бруто-дрвна маса2017/2016
1001489хектариПовршина под шума2017
553хектариПошумена површина2017
- 48.0%Пошумена површина2017/2016
255 036 Број на говеда2017
202 197 Број на свињи2017
724 555 Број на овци2017
448 754илј. литриПроизводство на млеко2017
22 879тониПроизводство на месо2017
170 885 Број на земјоделски стопанства2013
315 863хектариВкупно користено земјоделско земјиште2013
517илј. хектариОбработлива површина2017
1266илј. хектариЗемјоделска површина2017
417илј. хектариОраници и бавчи2017
239 362 Број на говеда2013
42 192 Земјоделски стопанатва специјализирани за полјоделски култури2007
58.22%Земјоделски стопанства класификувани во I класа - до 2000 евра2007
2.14добиточна единицаДобиточна единица по земјоделско стопанство2013
Пописи   
4 948 Вкупен број на капацитети во угостителството2016
334226хектариПовршина на користеното земјоделско земјиште2007
24584.43хектариЛозови насади2007
241257 Број на говеда2007
192675 Број на земјоделски стопанства2007
471069 Членови на домаќинствата што работат на индивидуалните земјоделски2007
79637.94хектариНаводнувана површина2007
233702 Број на свињи2007
794053 Број на овци2007
132924 Број на кози2007
2022547 Вкупно население2002
564296 Вкупен број на домаќинства2002
698143 Вкупен број на станови2002
4 378 Угостителски објекти, дуќани2016
570 Објекти за сместување2016
18 749 Вкупен број на продажни капацитети во трговијата на мало2016
18 266 Продавници (сите видови)2016
483 Бензински станици2016© Државен завод за статистика