+A   |  -A
Skip Navigation Links

Индикатори:

 
Општи и регионални статистики   
25713км2Вкупна површина01.01.2014
80 Број на општини01.01.2014
1767 Број на населени места01.01.2014
34 Број на градови01.01.2014
1733 Број на села01.01.2014
Население и социјални статистики   
14758 Малолетни корисници на социјална заштита2017
43040 Полнелетни корисници на социјална заштита2017
26160 Домаќинства корисници на социјална парична помош2017
11300 Деца корисници на детски додаток2017
7301 Деца корисници на посебен додаток2017
989Број на училиштаБрој на редовни основни училиштауч.год. 2017/2018
131Број на училиштаБрој на средни редовни училиштауч.год. 2017/2018
192 448Број на лицаБрој на ученици во основните редовни училиштауч.год. 2017/2018
71 458Број на лицаБрој на ученици во средните редовни училиштауч.год. 2017/2018
18 291Број на лицаБрој на наставници во основните редовни училиштауч.год. 2017/2018
7445Број на лицаБрој на наставници во средни редовни училиштауч.год. 2017/2018
58083 Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи (прв циклус на студии)уч.год. 2016/2017
8247 Број на дипломирани студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите - прв циклус на студии2016
1977 Број на лица кои се стекнале со звање магистер на науки и специјалист2017
209 Број на лица кои се стекнале со звање доктор на науки2017
124 Број на истражувачки организации2016
2 075 301 Население31.12.2017
20502 Пријавени полнолетни сторители на кривични дела2016
9320 Обвинети полнолетни сторители на кривични дела2016
8172 Осудени полнолетни сторители на кривични дела2016
587 Малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
702 Обвинети малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
468 Осудени малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
35286 Деца во градинки2017
10.5живородени на 1000 жителиСтапка на наталитет2017
0.7на 1000 жителиСтапка на природен прираст2017
1.43живородени на една женаВкупна стапка на фертилитет2017
9.8умрени лица на 1000 жителиСтапка на морталитет2017
9.2умрени доенчиња на 1000 живородени децаСтапка на смртност кај доенчињата2017
6.6склучени бракови на 1000 жителиСтапка на нупцијалитет2017
6.6разведени бракови на 1000 жителиСтапка на диворцијалитет2017
2 202 Салдо на миграции2017
1285 Вкупен број прикажани претстави на професионалните театри2016/2017
30 Вкупен број на концерти на македонска филхармонија 2016/2017
575 Вкупно организирани ликовни изложби2017
4130 Број на наставници и соработници во наставата во високообразовните установиуч.год. 2017/2018
Приходи, потрошувачка и цени   
957609 Активно населениеIV.2018
771806 ВработениIV.2018
185803 НевработениIV.2018
45.9%Стапка на вработеностIV.2018
19.4%Стапка на невработеностIV.2018
24 192денариПросечна месечна нето плата02.2019
104.5 Индекс на просечната месечна нето плата02.2019/02.2018
35 901денариПросечна месечна бруто плата02.2019
105.6 Индекс на просечната месечна бруто плата02.2019/02.2018
318273денариПросечни издатоци на работодавците2008
99.9 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар02.2019/02.2018
100.7 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар02.2019/01.2019
100.0 Индекс на цените на мало03.2019 / 02.2019
100.4 Индекс на трошоците на животот03.2019 / 02.2019
101.4 Индекс на трошоците на животот03.2019 / 03.2018
102.1 Индекс на цените во земјоделството - инпут03.2019 / 03.2018
101.3 Индекс на цените во земјоделството - aутпут03.2019 / 03.2018
405 487денариВкупни расположливи средства, просек по домаќинство2017
359 861денариВкупни употребени средства, просек по домаќинство2017
102.7 Индекс на цените во угостителството02.2019 / 02.2018
97.7 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIII 2016 / III 2015
101.3 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари02.2019/01.2019
99.0 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари02.2019/02.2018
22.2%%Лаекен индикатор за стапка на сиромаштија2017
101.4 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно02.2019/01.2019
98.5 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно02.2019/02.2018
32.5 Нерамномерна распределба на приходите, Gini коефициент2017
1.27%Стапка на слободни работни местаIII.2016
Економија и финансии   
133254мил. денари (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015
7.9% (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015 / 2014
297228денари (претходен податок)Бруто домашниот производ по глава на жител2017
43.1%Најголемо учество во вкупниот БДП има Скопскиот регион2016
5.0%Најмало учество во вкупниот БДП има Североисточниот регион2016
51.9%Најголемо учество во вкупните инвестиции во основни средства има Скопскиот регион2016
1.7%Најмало учество во вкупните инвестиции во основни средства има Североисточниот регион2016
3.7%Бруто-домашен производIV.2018
660308мил. денари (проценет податок)БДП по тековни цени2018
594795мил. денариБДП по тековни цени2016
57(ЕУ28=100)Индекс на нивото на цените за инвестиции во основни средства2017
36(ЕУ28=100)Волуменски индекс на бруто-домашниот производ по жител2017
48(ЕУ28=100)Индекс на ниво на цени на Финалната потрошувачка во домаќинствата2017
62(ЕУ28=100)Индекс на нивото на цените за храна и безалкохолни пијалоци2017
154 231милиони денариДодадена вредностIV.2018
104.1 Додадена вредност, волуменски индекси (во однос на истиот период од претходната година %)IV.2018
Индустрија, градежништво и енергија   
112.0 Индекс на индустриското производство01.2019/01.2018
105.4 Индекс на индустриското производство01-12.2018/01-12.2017
101.2 Индекс на бројот на работниците во индустријата01.2019/01.2018
1491.1kWhФинална потрошена електрична енергија во домаќинствата по жител2017
19.8 %Учеството на хидропроизводството во однос на вкупното бруто-производство на електрична енергија2017
73,9%Учество на домашното производство во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија2017
35.0%Учество на цврстите горива во вкупно потребната енергија2017
56.5%Енергетската зависнoст2017
153 Број на издадени одобренија за градење02.2019
-13.6%Стапка на реален пораст02.2019/02.2018
1 112 601илјади денариВредност на извршени градежни работи1.2019
114.9 Индекс на промет во индустрија, вкупно02.2019/02.2018
104.1 Индекс на промет во индустрија на домашниот пазар 02.2019/02.2018
118.2 Индекс на промет во индустрија на странски пазари 02.2019/02.2018
Надворешна трговија   
1 075 052илјади САД долариИзвоз на стоки01-02.2019
1 416 730илјади САД долариУвоз на стоки01-02.2019
75.9%Покриеност на увозот со извоз01-02.2019
Транспорт, туризам, трговија и други услуги   
43 666 Број на туристи02.2019
106.0 Број на туристи02.2019 / 02.2018
91 731 Број на ноќевања02.2019
102.7 Број на ноќевања02.2019 / 02.2018
112.8 Број на домашни туристи (индекс)02.2019 / 02.2018
102.3 Број на странски туристи (индекс)02.2019 / 02.2018
164260мил. денариПромет во трговијата на големо по производи2015
126965мил. денариПромет во трговијата на мало по производи2015
2 119илјадиПревезени патници во патниот патнички превозIV.2018
137илјадиПревезени патници во железничкиот превозIV.2018
320илј. тониПревезени стоки во железничкиот превозIV.2018
15 336илј. тониПревезени стоки во товарниот патен превозIV.2018
519 955 Превезени патници во воздухопловниот превозIV.2018
79.3%Домаќинстава со пристап на Интернет2018
79.2%Корисници на Интернет (на возраст, 15 - 74)2018
92.4%Деловни субјекти со 10 или повеќе вработени со пристап на Интернет2018
106.4 Индекс на прометот во секторот Трговија02.2019/02.2018
267327милиони денариПромет во трговијата на мало по групи производи2017
408433милиони денариПромет во трговијата на големо по групи производи2017
Повеќедоменски статистики   
72 315 Активни деловни субјекти2018
0.0% (проценет податок)Стапка на пораст на реален БДП2017
425.5кгме/1000 евраЕнергетска интензивност на економијата2013
38.6%Стапка на вработеност на лица на возраст од 55 до 642014
379кг по жителСоздаден комунален отпад по жител2017
-1.3%Создаден комунален отпад по жител2017/2016
1358602,9тониСоздаден отпад од индустријата2016
56409,31тониОпасен отпад од индустријата2016
20.5%Индикатор на доверба во преработувачката индустрија02.2019
55359 Број на активни претпријатија во нефинансискта деловна економија2017
388972 Број на вработени лица во нефинансискaта деловна економија2017
1202551мил. денариПромет во нефинансисктaа деловна економија2017
261796мил. денариДодадена вредност по фактор на трошок на производство2017
 поповолнаСегашна состојба со порачки за градежни работиIV.2018/IV.2017
69.0%Искористеност на капацитетот на деловните субјекти во преработувачката индустрија03.2019
 поповолнаСегашна економска состојба на деловните субјекти во трговијата на малоIV.2018/IV.2017
11.6%Индикатор на доверба во градежништвотоI.2019
18.6%Индикатор на доверба во трговијата на малоIV.2018
6979128илјади денариИвестиции за заштита на животната средина 2017
3059073илјади денариТрошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина 2017
Земјоделство   
44 907мил. денариБруто-додадена вредност во земјоделството2017
-12.8%%Бруто-додадена вредност во земјоделството2017/2016
79 429мил. денариПроизводство на земјоделската „деловна гранка“2017
34 522мил. денариМеѓуфазна потрошувачка2017
807441m3Исечена бруто-дрвна маса2017
- 9.3%Исечена бруто-дрвна маса2017/2016
1001489хектариПовршина под шума2017
553хектариПошумена површина2017
- 48.0%Пошумена површина2017/2016
256 181 Број на говеда2018
195 538 Број на свињи2018
726 990 Број на овци2018
463 635илј. литриПроизводство на млеко2018
22 255тониПроизводство на месо2018
170 885 Број на земјоделски стопанства2013
315 863хектариВкупно користено земјоделско земјиште2013
517илј. хектариОбработлива површина2017
1266илј. хектариЗемјоделска површина2017
417илј. хектариОраници и бавчи2017
239 362 Број на говеда2013
42 192 Земјоделски стопанатва специјализирани за полјоделски култури2007
58.22%Земјоделски стопанства класификувани во I класа - до 2000 евра2007
2.14добиточна единицаДобиточна единица по земјоделско стопанство2013
Пописи   
4 948 Вкупен број на капацитети во угостителството2016
334226хектариПовршина на користеното земјоделско земјиште2007
24584.43хектариЛозови насади2007
241257 Број на говеда2007
192675 Број на земјоделски стопанства2007
471069 Членови на домаќинствата што работат на индивидуалните земјоделски2007
79637.94хектариНаводнувана површина2007
233702 Број на свињи2007
794053 Број на овци2007
132924 Број на кози2007
2022547 Вкупно население2002
564296 Вкупен број на домаќинства2002
698143 Вкупен број на станови2002
4 378 Угостителски објекти, дуќани2016
570 Објекти за сместување2016
18 749 Вкупен број на продажни капацитети во трговијата на мало2016
18 266 Продавници (сите видови)2016
483 Бензински станици2016© Државен завод за статистика