+A   |  -A
Skip Navigation Links

Индикатори:

 
Општи и регионални статистики   
25713км2Вкупна површина01.01.2014
80 Број на општини01.07.2019
1783 Број на населени места01.07.2019
34 Број на градови01.07.2019
1749 Број на села01.07.2019
Население и социјални статистики   
14758 Малолетни корисници на социјална заштита2017
43040 Полнелетни корисници на социјална заштита2017
26160 Домаќинства корисници на социјална парична помош2017
11300 Деца корисници на детски додаток2017
7301 Деца корисници на посебен додаток2017
987Број на училиштаБрој на редовни основни училиштауч.год. 2018/2019
132Број на училиштаБрој на средни редовни училиштауч.год. 2018/2019
188 102Број на лицаБрој на ученици во основните редовни училиштауч.год. 2018/2019
71 650Број на лицаБрој на ученици во средните редовни училиштауч.год. 2018/2019
18 272Број на лицаБрој на наставници во основните редовни училиштауч.год. 2018/2019
7479Број на лицаБрој на наставници во средни редовни училиштауч.год. 2018/2019
56941 Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи (прв циклус на студии)уч.год. 2017/2018
7698 Број на дипломирани студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите - прв циклус на студии2018
1885 Број на лица кои се стекнале со звање магистер на науки и специјалист2018
243 Број на лица кои се стекнале со звање доктор на науки2018
124 Број на истражувачки организации2016
2 077 132 Население31.12.2018
20502 Пријавени полнолетни сторители на кривични дела2016
9320 Обвинети полнолетни сторители на кривични дела2016
8172 Осудени полнолетни сторители на кривични дела2016
587 Малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
702 Обвинети малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
468 Осудени малолетни (деца) сторители на кривични дела2016
37615 Деца во градинки2018
10.3живородени на 1000 жителиСтапка на наталитет2018
0.8на 1000 жителиСтапка на природен прираст2018
1.42живородени на една женаВкупна стапка на фертилитет2018
9.5умрени лица на 1000 жителиСтапка на морталитет2018
5.7умрени доенчиња на 1000 живородени децаСтапка на смртност кај доенчињата2018
6.5склучени бракови на 1000 жителиСтапка на нупцијалитет2018
0.8разведени бракови на 1000 жителиСтапка на диворцијалитет2018
2 549 Салдо на миграции2018
1285 Вкупен број прикажани претстави на професионалните театри2016/2017
30 Вкупен број на концерти на македонска филхармонија 2016/2017
575 Вкупно организирани ликовни изложби2017
4323 Број на наставници и соработници во наставата во високообразовните установиуч.год. 2018/2019
Приходи, потрошувачка и цени   
964248 Активно населениеIII.2019
799546 ВработениIII.2019
164702 НевработениIII.2019
47.4%Стапка на вработеностIII.2019
17.1%Стапка на невработеностIII.2019
25 830денариПросечна месечна нето плата04.2020
104.2 Индекс на просечната месечна нето плата04.2020/04.2019
38 567денариПросечна месечна бруто плата04.2020
104.8 Индекс на просечната месечна бруто плата04.2020/04.2019
318273денариПросечни издатоци на работодавците2008
100.2 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар05.2020/05.2019
99.7 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар05.2020/04.2020
100.8 Индекс на цените на мало06.2020 / 05.2020
100.8 Индекс на трошоците на животот06.2020 / 05.2020
101.7 Индекс на трошоците на животот06.2020 / 06.2019
90,2 Индекс на цените во земјоделството - инпут05.2020 / 05.2019
101,6 Индекс на цените во земјоделството - aутпут05.2020 / 05.2019
436 628денариВкупни расположливи средства, просек по домаќинство2018
360 533денариВкупни употребени средства, просек по домаќинство2018
100.6 Индекс на цените во угостителството06.2020 / 06.2019
101.8 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеI 2020 / I 2019
100.1 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари05.2020/04.2020
99.6 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари05.2020/05.2019
21.9%Лаекенски индикатор за стапка на сиромаштија2018
99.9 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно05.2020/04.2020
99.8 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно05.2020/05.2019
31.9 Нерамномерна распределба на приходите, Gini коефициент2018
1.27%Стапка на слободни работни местаIII.2016
Економија и финансии   
133254мил. денари (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015
7.9% (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2015 / 2014
297954денари Бруто домашниот производ по глава на жител2017
42.8%Најголемо учество во вкупниот БДП има Скопскиот регион2017
5.0%Најмало учество во вкупниот БДП има Североисточниот регион2017
55.3%Најголемо учество во вкупните инвестиции во основни средства има Скопскиот регион2017
1.9%Најмало учество во вкупните инвестиции во основни средства има Североисточниот регион2017
3.1%Бруто-домашен производII.2019
658053мил. денари (претходен податок)БДП по тековни цени2018
618106мил. денари (дефинитивен податок)БДП по тековни цени2017
55(ЕУ27=100)Индекс на нивото на цените за инвестиции во основни средства2019
38(ЕУ27=100)Волуменски индекс на бруто-домашниот производ по жител2019
50(ЕУ27=100)Индекс на ниво на цени на Финалната потрошувачка во домаќинствата2019
61(ЕУ27=100)Индекс на нивото на цените за храна и безалкохолни пијалоци2019
146 068милиони денариДодадена вредностII.2019
103.2 Додадена вредност, волуменски индекси (во однос на истиот период од претходната година %)II.2019
Индустрија, градежништво и енергија   
66.5 Индекс на индустриското производство04.2020/04.2019
88.8 Индекс на индустриското производство01-04.2020/01-04.2020
94.9 Индекс на бројот на работниците во индустријата04.2020/04.2019
1444.4kWh - претходни податоциФинална потрошувачка на електрична енергија во домаќинствата по жител2018
31.9% - претходни податоциУчеството на хидропроизводството во однос на вкупното бруто-производство на електрична енергија2018
74.5% - претходни податоциУчество на домашното производство во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија2018
33.3% - претходни податоциУчество на цврстите горива во вкупно потребната енергија2018
58.1% - претходни податоциЕнергетската зависнoст2018
161 Број на издадени одобренија за градење05.2020
- 27.5%Стапка на реален пораст05.2020/05.2019
1 773 525илјади денариВредност на извршени градежни работи04.2020
49.2 Индекс на промет во индустрија, вкупно04.2020/04.2019
82.4 Индекс на промет во индустрија на домашниот пазар 04.2020/04.2019
39.0 Индекс на промет во индустрија на странски пазари 04.2020/04.2019
Надворешна трговија   
2 152 517илјади САД долариИзвоз на стоки01-05 2020
3 018 955илјади САД долариУвоз на стоки01-05 2020
71.3%Покриеност на увозот со извоз01-05 2020
Транспорт, туризам, трговија и други услуги   
838 Број на туристи05.2020
0.8 Број на туристи05.2020 / 05.2019
4 946 Број на ноќевања05.2020
2.4 Број на ноќевања05.2020 / 05.2019
2.2 Број на домашни туристи (индекс)05.2020 / 05.2019
0.3 Број на странски туристи (индекс)05.2020 / 05.2019
164260мил. денариПромет во трговијата на големо по производи2015
126965мил. денариПромет во трговијата на мало по производи2015
2 119илјадиПревезени патници во патниот патнички превозIV.2018
137илјадиПревезени патници во железничкиот превозIV.2018
320илј. тониПревезени стоки во железничкиот превозIV.2018
15 336илј. тониПревезени стоки во товарниот патен превозIV.2018
519 955 Превезени патници во воздухопловниот превозIV.2018
81.8%Домаќинстава со пристап на Интернет2019
81.4%Корисници на Интернет (на возраст, 15 - 74)2019
95.6%Деловни субјекти со 10 или повеќе вработени со пристап на Интернет2019
84.2 Индекс на прометот во секторот Трговија05.2020/05.2019
267327милиони денариПромет во трговијата на мало по групи производи2017
408433милиони денариПромет во трговијата на големо по групи производи2017
Повеќедоменски статистики   
75 914 Активни деловни субјекти2019
0.0% (проценет податок)Стапка на пораст на реален БДП2017
425.5кгме/1000 евраЕнергетска интензивност на економијата2013
38.6%Стапка на вработеност на лица на возраст од 55 до 642014
412кг по жителСоздаден комунален отпад по жител2018
-1.2%Создаден комунален отпад по жител2018/2017
1358602,9тониСоздаден отпад од индустријата2016
56409,31тониОпасен отпад од индустријата2016
13.0%Индикатор на доверба во преработувачката индустрија05.2020
58231 Број на активни претпријатија во нефинансискта деловна економија2018
396629 Број на вработени лица во нефинансискaта деловна економија2018
1312068мил. денариПромет во нефинансисктaа деловна економија2018
281656мил. денариДодадена вредност по фактор на трошок на производство2018
 поповолнаСегашна состојба со порачки за градежни работиII.2019/II.2018
65.4%Искористеност на капацитетот на деловните субјекти во преработувачката индустрија05.2020
 поповолнаСегашна економска состојба на деловните субјекти во трговијата на малоIV.2018/IV.2017
12.7%Индикатор на доверба во градежништвотоIV.2019
19.1%Индикатор на доверба во трговијата на малоIV.2019
8 394 466илјади денариИвестиции за заштита на животната средина 2018
2 837 955илјади денариТрошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина 2018
Земјоделство   
53 389мил. денариБруто-додадена вредност во земјоделството2018
18.9%Бруто-додадена вредност во земјоделството2018/2017
90 793мил. денариПроизводство на земјоделската „деловна гранка“2018
37 404мил. денариМеѓуфазна потрошувачка2018
801947m3Исечена бруто-дрвна маса2018
- 0.7%Исечена бруто-дрвна маса2018/2017
1007095хектариПовршина под шума2018
959хектариПошумена површина2018
73.4%Пошумена површина2018/2017
256 181 Број на говеда2018
195 538 Број на свињи2018
726 990 Број на овци2018
463 635илј. литриПроизводство на млеко2018
22 255тониПроизводство на месо2018
170 885 Број на земјоделски стопанства2013
315 863хектариВкупно користено земјоделско земјиште2013
517илј. хектариОбработлива површина2017
1266илј. хектариЗемјоделска површина2017
417илј. хектариОраници и бавчи2017
239 362 Број на говеда2013
42 192 Земјоделски стопанатва специјализирани за полјоделски култури2007
58.22%Земјоделски стопанства класификувани во I класа - до 2000 евра2007
2.14добиточна единицаДобиточна единица по земјоделско стопанство2013
Пописи   
4 948 Вкупен број на капацитети во угостителството2016
334226хектариПовршина на користеното земјоделско земјиште2007
24584.43хектариЛозови насади2007
241257 Број на говеда2007
192675 Број на земјоделски стопанства2007
471069 Членови на домаќинствата што работат на индивидуалните земјоделски2007
79637.94хектариНаводнувана површина2007
233702 Број на свињи2007
794053 Број на овци2007
132924 Број на кози2007
2022547 Вкупно население2002
564296 Вкупен број на домаќинства2002
698143 Вкупен број на станови2002
4 378 Угостителски објекти, дуќани2016
570 Објекти за сместување2016
18 749 Вкупен број на продажни капацитети во трговијата на мало2016
18 266 Продавници (сите видови)2016
483 Бензински станици2016© Државен завод за статистика