Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


 

Strategjia 2024-2026

       Dokumenti bazë i cili i rregullon prioritetet strategjike të Entit Shtetëror të Statistikës në periudhën 2024-2026 është Plani Strategjik i Entit Shtetëror të Statistikës, 2024-2026. Realizimi i programeve dhe nënprogrameve të përcaktuara duhet të siguroj:

  • Kryerjen e detyrimeve të Entit Shtetëror të Statistikës, të përcaktuara në Programin për Hulumtime Statistikore për periudhën 2023-2027 dhe
  • Realizimin e prioriteteve strategjike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut lidhur me integrimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në BE, përkatësisht realizimin e detyrimeve nga Programi Nacional për Miratimin e Legjislacionit Evropian (NPAA) .

Gjatë përgatitjes së Planit Strategjik janë respektuar plotësisht: Ligji për Statistikat Shtetërore dhe Programi Pesëvjeçarë për Hulumtime Statistikore, 2023-2027.

Gjithashtu, janë marrë parasysh dokumentet përkatëse nga Komisioni Evropian, të cilat përcaktojnë prioritetet strategjike të Sistemit Statistikor Evropian dhe sipas të cilave monitorohet ecuria e Entit Shtetëror të Statistikës. Janë marrë parasysh edhe rekomandimet nga vlerësimi i parneritetit (Peer Review) i Komisionit Evropian për Progresin e Implementimit të Kodit të Punës së Statistikave Evropiane, si dhe rekomandimet nga misionet e rregullta vjetore të Eurostatit (Shërbimi Statistikor i Komisionit Evropian), rekomandimet nga raporti vjetor i Komisionit Evropian për të vlerësuar progresin e Kapitullit 18 – Statistika, në lidhje me harmonizimin me standardet e BE-së.

 

   Dokumentin mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm: Plani Strategjik 2024-2026

 


     

© Enti shtetëror për statistikë