Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


 

 


Raporti Vjetor

 

 

 

Në pajtim me nenin 21 paragrafi 1 të Ligjit për statistikat shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27 /16, 83/18 dhe 220/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 31/20), Enti Shtetëror i Statistikave (në tekstin e mëtejmë: ESHS) ka përgatitur Raport Vjetor për punën dhe realizimin Programit për hulumtime statistikore për periudhën 2018 - 2022 në vitin 2022, nga aspekti i realizimit të hulumtimeve statistikore nga ana e ESHS, por edhe nga bartësit e autorizuar të cilët ,sipas Programit, realizojnë hulumtime statistikore.

 

 

Raporti përbëhet nga pesë pjesë, katër prej të cilave i referohen aktiviteteve të ESHS-së, dhe një pjesë përfshinë aktivitetet e bartësve të autorizuar, në aspekt të realizimit të hulumtimeve statistikore nga Programi për të cilin janë përgjegjës.

Në pjesën e parë të Raportit përfshihen mjedisi institucional i ESHS-së dhe përmban të dhëna për kapacitetet administrative (burimet njerëzore dhe financiare, zhvillimin profesional të të punësuarve, auditimin e brendshëm, Këshillin për statistika të Republikës së Maqedonisë dhe Komitetin Koordinativ), infrastrukturën dhe informacionet statistikore, dhe aktivitetet që lidhen me desiminimin e të dhënave të ESHS-së për vitin 2022.

Në pjesën e dytë të Raportit paraqiten të dhënat për aktivitetet e realizuara të ESHS-së nga aspekti i statistikave sipas sektorëve, respektivisht të sektorit për statistikat afariste, sektori për statistikat Bujqësore dhe statistikat të mjedisit jetësor, sektori për statistikat sociale, sektori i Tregut të punës dhe sektori i Llogarive Kombëtare.

Pjesa e tretë e Raportit janë dhënë informacione mbi integrimin evropian dhe aktivitetet ndërkombëtare. Ai përmban aktivitetet e realizuara në vitin 2022 në drejtim të monitorimit të standardeve evropiane dhe aktivitetit ndërkombëtar. Enti Shtetëror i Statistikave veprimtarinë e tij ndërkombëtare e realizon duke marrë pjesë drejtpërdrejt në procesin e integrimit evropian të vendit, si dhe duke marrë pjesë në disa projekte ndërkombëtare që janë realizuar në kuadër të ndihmës së huaj për ESHS-në.

Pjesa e katërt e Raportit përmban informacione dhe të dhëna për sfidat me të cilat përballet ESHS në vitin 2022.

 

Pjesa e pestë e Raportit përmban një pasqyrë të shkurtër të koordinimit të sistemit statistikor të shtetit dhe realizimit të Programit për hulumtime statistikore nga bartësit e autorizuar në sistemin statistikor: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministria e Financave, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave - Drejtoria për Çështje Hidrometeorologjike dhe Instituti për Shëndet Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

 

 

Shkarkone Planin Vjetor në linkun e mëposhtëm Raporti Vjetor 2022

 

 


     

© Enti shtetëror për statistikë