+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.

Овие концепти се креирани според упaтствата на SDMX стандардите (Стандарди за размена на статистички податоци и метаподатоци). ESMS структурата е во согласност со Кодексот за
  Архива на референтни метаподатоци
работа на европската статистика.

Област:

НазивЛинкДатум
Анкета за користење на времето, 2015 (АКВ) Преземи 23.01.2017
Анкета за потрошувачката на домаќинствата, 2015 (АПД) Преземи 23.01.2017
Анкета за потрошувачка на енергенти во домаќинствата, 2014 (АПЕД) Преземи 23.01.2017
Анкета за приходи и услови за живеење, 2015 (АПУЖ) Преземи 23.01.2017
Анкета за приходи и услови за живеење, 2017 (АПУЖ) 27.03.2019
Анкета за работната сила, 2017 (АРС) 27.03.2019
Анкета за работната сила, 2015 (АРС) Преземи 09.02.2017
Анкета за слободни работни места, 2015 (АСРМ) Преземи 23.01.2017
Анкета за структурата на заработувачката, 2014 (АСЗ) Преземи 09.02.2017
Бизнис демографија на претпријатија, 2014 (БДЕМ) Преземи 23.01.2017
БДП според производниот метод, по постојани цени, на годишно ниво, 2014 (БДП.ПП) Преземи 26.01.2017
БДП според производниот метод, по постојани цени, на тримесечно ниво, 2014 (БДП.ПП.3) Преземи 25.01.2017
БДП според производниот метод, по тековни цени, на годишно ниво, 2014 (BDP.PT) Преземи 09.02.2017
БДП според производниот метод, по тековни цени, на тримесечно ниво, 2014 (БДП.ПT.3) Преземи 25.01.2017
Бруто-домашен производ според расходниот метод, по постојани цени, на годишно ниво, 2014 (БДП.TП) Преземи 26.01.2017
БДП според трошочниот метод, по постојани цени, на тримесечно ниво, 2014 (БДП.ТП.3) Преземи 09.02.2017
БДП според трошочниот метод, по тековни цени, на годишно ниво, 2014 (БДП.ТТ) Преземи 09.02.2017
БДП според трошочниот метод, по тековни цени, на тримесечно ниво, 2014 (БДП.ТТ.3) Преземи 09.02.2017
Продажни цени на производителите на индустриски производи, вкупно, 2015 (Ц.41) Преземи 24.01.2017
Месечен извештај за продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, 2015 (Ц.41ДОМА) Преземи 24.01.2017
Месечен извештај за извозни цени (Продажни цени на производителите на индустриски производи на странски пазари), 2015 (Ц.ИЗВОЗ) Преземи 24.01.2017
Цени на мало и трошоци на животот, 2015 (Ц.М-Т.Ж) Преземи 23.01.2017
Цени на угостителските услуги, 2015 (ЦЕ.31) Преземи 23.01.2017
Статистичко истражување за корисници на додатоци (детски и родителски додатоци), 2015 (ДД/РД) Преземи 23.01.2017
Статистичко истражување за родени, 2015 (ДЕМ.1) Преземи 24.01.2017
12345678
 
 
 
 


© Државен завод за статистика