+A   |  -A
ппп: 17153 | ввв: 676431
Skip Navigation Links
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги и input-output табели
  Симетрични input-output табели, 2005
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2005
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2006
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2007
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2008
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2009
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2010
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2011
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2012
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2013
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2014
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2015
  Симетрични input-output табели, 2010


© Државен завод за статистика