Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Нафта и нафтени продукти во 000 тони, по месеци
Количества на артикли за лична потрошувачка, по тип на домаќинство, по години
Стоковна размена според фактурираната валута по главните групи на класификацијата СМТК, годишни
Меѓународен превоз на патници со автобуси, број, по тримесечје
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, 2015=100, месечни
Стапки на пораст/опаѓање на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, 2015=100, месечни
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, 2015=100, тримесечни
Вкупен улов на риби,по видови и по години
Број на вработени и рекреативни риболовци, по години
Големина на риболовното стопанство, по години
Производство на подмладок, по видови риба и по години
Потрошувачка на храна и лекови во рибарството, по години
Пополнети и слободни работни места според сектори на дејности, НКД Рев.2, по тримесечја
Пополнети и слободни работни места според големина на деловниот субјект, по тримесечја
Слободни работни места според занимања, по тримесечја
Пополнети и слободни работни места, по региони, по тримесечја
Просечно исплатена бруто-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци
Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци
Број на општини и населени места, по региони
Магистри на науки и специјалисти според возраст, пол и високообразовната институција, по години
Магистри на науки и специјалисти според националната припадност, полот и високообразовната институција, по години
Магистри на науки и специјалисти според научното поле, полот и високообразовната институција, по години, ISCED 2013
Природен гас во мил.nm3, по месеци
Учество на енергентите во вкупното бруто-производство на електрична енергија, по месеци
12
 © Државен завод за статистика