Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

Отворени податоци, API

Корисниците може да пристапат до податоците во базата на податоци МакСтат и во делот Отворени податоци (Open data). Тоа е овозможено електронски со трансфер на податоци од базата на податоци МакСтат преку API (Application Programing Interface). На тој начин корисниците може да користат цели табели или дел од табели во базата на податоци Макстат според своите потреби за различни цели.

Податоците се бесплатни за сите корисници, што значи дека не се потребни посебни договори. Единствен услов е при користењето да се наведе изворот (Извор: Државен завод за статистика). Ако од базата МакСтат се користат податоци за кои се одговорни други институции, во тој случај нема потреба од наведување на изворот. При користење на податоците преку API, не е дозволено да се користи штетно кодирање.

Исто така, не е дозволено дополнително развиени апликации од корисникот да бидат презентирани како „официјална соработка“ или „партнерство“ со Државниот завод за статистика.

Повеќе информации на следниот линк
© Државен завод за статистика