Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregu i punës


Paga mesatare mujore neto për të punësuar, shkurt 2024

23.04.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, indeksi i pagës mesatare mujore neto për të punësuarit, gjatë muajit shkurt 2024
krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2023, është 116.5.
Kjo rritje ka ardhur si rezultat i, para së gjithash, rritjes së pagës mesatare mujore neto për të punësuarit në sektorët: Administrim
publik dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm (24.9%), Shërbime administrative dhe mbështetëse (22.5%) dhe Arte, argëtim dhe
rekreacion (20.4%).
Ulja e pagës mesatare mujore neto për të punësuar, krahasuar me muajin paraprak, është vënë re në sektorët: Transporti dhe magazinimi
(10.1%), Minierat dhe guroret (industria nxjerrëse) (7.2%) dhe Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi (6.3%).
Paga mesatare mujore neto për të punësuar, gjatë muajit shkurt 2024, është 39 276 denarë.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë