Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregu i punës

Paga mesatare mujore neto për të punësuar, shkurt 2022

21.04.2022


Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i pagës mesatare mujore neto për të punësuarit, gjatë muajit shkurt 2022 krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2021, është 106.8.

Kjo rritje ka ardhur si rezultat i, para së gjithash, rritjes së pagës mesatare mujore neto për të punësuarit në sektorët: Veprimtaritë të tjera shërbimi (13.2%), Akmodimi dhe shërbimi ushqimor (13.1%) dhe Veprimtaritë profesionale, shkencore dhe teknike (11.6%).

Ulje e pagës mesatare mujore neto për të punësuar, krahasuar me muajin paraprak, është vënë re në sektorët: Minierat dhe guroret (industria nxjerrëse) (7.5%), Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi (5.9%) dhe Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër te kondicionuar (5.3%).

Paga mesatare mujore neto për të punësuar, gjatë muajit shkurt 2022, është 29 839 denarë.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë