Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Превезени патници и стоки

05.06.2024   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2023 година
23.11.2023   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2023 година
31.08.2023   Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2023 година
23.05.2023   Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2023 година
24.02.2023   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2022 година
18.11.2022   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2022 година
25.08.2022   Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2022 година
20.05.2022   Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2022 година
24.02.2022   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2021 година
19.11.2021   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2021 година
19.08.2021   Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2021 година
21.05.2021   Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2021 година
24.02.2021   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2020 година
19.11.2020   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2020 година
19.08.2020   Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2020 година
22.05.2020   Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2020 година
24.02.2020   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2019 година
21.11.2019   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2019 година
27.08.2019   Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2019 година
30.05.2019   Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2019 година
05.03.2019   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2018 година
26.11.2018   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2018 година
24.08.2018   Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2018 година
28.05.2018   Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2018 година
01.03.2018   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2017 година
24.11.2017   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2017 година
24.08.2017   Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2017 година
26.05.2017   Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2017 година
02.03.2017   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2016 година
25.11.2016   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2016 година
26.08.2016   Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2016 година
27.05.2016   Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2016 година
04.03.2016   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2015 година
27.11.2015   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2015 година
27.08.2015   Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2015 година
28.05.2015   Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2015 година
05.03.2015   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2014 година
28.11.2014   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2014 година
29.08.2014   Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2014 година
30.05.2014   Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2014 година
05.03.2014   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2013 година
29.11.2013   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2013 година
30.08.2013   Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2013 година
31.05.2013   Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2013 година
05.03.2013   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2012 година
30.11.2012   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2012 година
31.08.2012   Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2012 година
31.05.2012   Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2012 година
02.03.2012   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2011 година
30.11.2011   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2011 година
31.08.2011   Превезени патници и стоки во второто тримесечје од 2011 година
31.05.2011   Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2011 година
02.03.2011   Превезени патници и стоки во четвртото тримесечје од 2010 година
01.12.2010   Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2010 година
06.09.2010   Бројот на превезените патници во патниот патнички превоз во второто тримесечје од 2010 година, во однос на истиот период од 2009 година, е зголемен за 16.9 %
28.05.2010   Бројот на превезените патници во воздухопловниот превоз во првото тримесечје од 2010 година, во однос на истиот период од 2009 година, зголемен за 10.8 %


Следни соопштенија од областа: Транспорт и комуникации
  Останати соопштенија од областа:   Транспорт и комуникации

Превезени патници и стоки
Такси-превоз на патници
Паркиралишта и гаражи
Превезени патници со автобуси


© Државен завод за статистика