Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Биланс на јаглен

15.11.2013   Биланс на јаглен, по месеци, 2012 - претходни податоци -
22.11.2012   Биланс на јаглен, по месеци, 2011 -претходни податоци-
30.11.2011   Биланс на јаглен, по месеци, 2010 - претходни податоци –
29.06.2011   Биланс на јаглен, по месеци, 2009 година
- дефинитивни податоци -
03.12.2010   Биланс на јаглен, по месеци, 2009 - претходни податоци -


Следни соопштенија од областа: Енергија
  Останати соопштенија од областа:   Енергија© Државен завод за статистика