Skip Navigation Links

 

Emri dhe mbiemri:               Apostol Simovski

Data e lindjes:                       28.08.1961

Përkatësia etnike:                maqedon

Statusi martesor:                  I martuar (dy fëmijë)

 

Arsimi:                    

- Fakulteti ekonomik pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi“, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

- Trajnim për Planifikim të aktiviteteve regjistruese në Byron për regjistrim të SHBA-së, Uashington, qershor 1996   

- Trajnim për kontroll të cilësisë së të dhënave, organizuar nga Byroja për regjistrim të SHBA-së, Shkup, maj 2001

- Trajnim për përgatitjen e Projeksioneve të popullsisë në Byron për regjistrim të SHBA-së, Uashington, maj 2005

 

Njohja e gjuhëve të huaja:

Gjuhë angleze, serbe dhe kroate

 

Antarësia në trupa profesional:

EAPS (Asociacioni evropian për studime të popullsisë)

 

Aftësi tjera:  Microsoft Office, SPSS, STATA, PC-AXIS

 

Kualifikime dhe përvoja profesionale: 

  §  Përvoj në të gjithë aktivitetet e zbatimit të regjistrimeve të popullsisë, amvisërive dhe banesave të viteve 1991, 1994 dhe 2002;

  §  Përvoj në përpunimin e Vlerësimeve të popullsisë në gjysmën e pjesës së parë të vitit dhe fundit të saj për vitet mes regjistrimeve;

  §  Përvojë në përpunimin e parashikimeve afatshkurta të popullsisë;

  §  Përvojë në përpunimin e projeksioneve afatgjata të popullsisë;

  §  Pjesëmarrës në misionin mbikqyrës të Këshillit evropian për Regjistrim të popullsisë në Republikën e Moldavisë, 2004;

  §  Pjesëmarrje në takime ndërkombëtare në organizatën e Eurostatit, KB-së dhe institucioneve tjera ndërkombëtare;

  §  Pjesëmarrje në punëtori ndërkombëtare dhe forma tjera të trajnimit profesional;

  §  Pjesëmarrja në tri konferenca në organizatën EAPS (Asociacioni evropian për studime të popullsisë) Varshavë, Hagë, Helsinki;

  §  Pjesëmarrja në tri konferenca ballkanike për demografi në organizatën e Shoqatës së demografëve ballkanik - Selanik, Sarajevë, Beograd

  §  Anëtarë i grupit të ekspertëve në Këshillin evropian në projektinPasojat demografike nga tranzicioni ekonomik të vendeve nga Evropa Qendrore dhe Lindore“;

  §  Anëtarë i ekipit i cili ka përgatitur Projeksionet e para të popullsisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut;

  §  Përpunimi i Vlerësimeve të para të popullsisë dhe parashikimet e para afatshkurta të popullsisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut;

  §  Përvojë të rëndësishme në zbatimin e hulumtimit: Anketa për konsumin e birrës në Republikën e Maqedonisë së Veriut; Hulumtimi MICS (Multi Indications Cluster Survey) organizuar nga ana e UNICEF-it; Hulumtimi mbi korrupcionin në Ballkanin Perendimor; Hulumtimi për indeksin të inkluzionit social në nivel komunal në Republikën e Maqedonisë së Veriut; Anketa për matjen e papunësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut; Hulumtimi për rejtingjet e shikueshmërisë të serialeve dokumentare për modernizimin e bujqësisë; Hulumtimi për ofertat e banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut; Hulumtimi për gjendjen demografike në Rajonin (planor-zhvillimor) Lindor në Republikën e Maqedonisë së Veriut (Institut për hulumtime sociologjike dhe politiko-juridike).

  §  Ekspert ndërkombëtar në projektin e BE-së (faza I) për ndihmë të institucioneve statistikore në Bosnje dhe Hercegovinë lidhur me Regjistrimin e popullsisë, amvisërive dhe banesave në vitin 2011.

 

Përvojë profesionale:

 

20 shkurt 2018 deri më sot  -  drejtor i Entit shtetëror të statistikës

27 qershor 2017 deri 19 shkurt 2018  -  u.d. drejtor i Entit shtetëror të statistikës 

2010 deri 26 qershor 2017 – bashkëpunëtor i lartë në Sektorin për statistikë afariste, bujqësore dhe të mjedisit jetësor, Njësia për çmime       

 2008 - 2010 – këshilltar në Sektorin për mbështetje informatike, Njësia për metodologji

Nëntor 2005 - shtator 2006 – drejtor i Entit shtetëror të statistikës  

 2003-2005 dhe 2006-2008 – udhëheqës i Njësisë për demografi në Sektorin për statistikë sociale                                   

 2001- 2003 – këshilltar në Njësinë për demografi në Sektorin për statistikë sociale                                   

 1999 - 2001 – këshilltar në Njësinë për metodologji në Sektorin për mbështetje informatike 

 1991-1999 -  bashkëpunëtor profesional në Njësinë për demografi në Sektorin për statistikë sociale

 

Punimet më të rëndësishme të publikuara:

  §  Demographic consequences of economic transition in countries of central and eastern Europe, Directorate III - Social Cohesion, Council of Europe Publishing

  §  Projeksionet e popullisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut deri më 2020, sipas moshës dhe gjinisë, Enti shtetëror i statistikës, 2008

  §  Trendet demografike në Republikën e Maqedonisë 1948-2001, Enti shtetëror i statistikës, 2002

  §  Mplakja e popullsisë në Republikën e Maqedonisë, Enti shtetëror i statistikës, 2001

  §  Indeksi i inkluzionit social në nivel komunal në Republikën e Maqedonisë, Instituti Euroballkan, 2011.© Enti shtetëror për statistikë