Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Техничка култура

17.08.2021   Техничката култура во Република Северна Македонија, 2020 година
17.08.2018   Техничка култура во Република Македонија, 2017 година
27.08.2015   Техничка култура во Република Македонија, 2014 година
21.08.2012   Техничка култура во Република Македонија, 2011 година
05.08.2009   Техничка култура во Република Македонија, 2008 година


Следни соопштенија од областа: Култура
  Останати соопштенија од областа:   Култура

Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии
Кина
Театри, филхармониja и професионални ансамбли за народни игри и песни
Музеи и музејски збирки
Библиотеки
Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва
Техничка култура


© Државен завод за статистика