Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва

29.05.2020   Радиодифузна дејност во Република Северна Македонија, 2019 година
31.05.2019   Радиодифузна дејност во Република Северна Македонија, 2018
31.05.2018   Радиодифузна дејност во Република Македонија, 2017 година
31.05.2017   Радиодифузна дејност во Република Македонија, 2016 година
31.05.2016   Радиодифузна дејност во Република Македонија, 2015 година
01.06.2015   Радиодифузна дејност во Република Македонија, 2014 година
30.05.2014   Радиодифузна дејност во Република Македонија, 2013 година
30.05.2013   Радиодифузна дејност во Република Македонија, 2012 година
18.06.2012   Радиодифузна дејност во Република Македонија, 2011 година
16.06.2011   Радиодифузна дејност, 2010 година
05.07.2010   Радиодифузна дејност во Република Македонија, 2009 година
11.06.2009   Во Република Македонија, во 2008 година, со радиодифузна дејност се занимавале 116 радиодифузери


Следни соопштенија од областа: Култура
  Останати соопштенија од областа:   Култура

Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии
Кина
Театри, филхармониja и професионални ансамбли за народни игри и песни
Музеи и музејски збирки
Библиотеки
Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва
Техничка култура


© Државен завод за статистика