Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Природно движење на населението

30.05.2024   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во првото тримесечје од 2024 година - претходни податоци
28.02.2024   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во четвртото тримесечје од 2023 година - претходни податоци
01.12.2023   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во третото тримесечје од 2023 година -претходни податоци-
31.08.2023   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во второто тримесечје од 2023 година -претходни податоци
30.05.2023   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во првото тримесечје од 2023 година - претходни податоци
28.02.2023   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во четвртото тримесечје од 2022 година - претходни податоци -
30.11.2022   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во третото тримесечје од 2022 година - претходни податоци
31.08.2022   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во второто тримесечје од 2022 година - претходни податоци
27.05.2022   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во првото тримесечје од 2022 година
25.02.2022   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во четвртото тримесечје од 2021 година - претходни податоци
30.11.2021   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во третото тримесечје од 2021 година - претходни податоци
31.08.2021   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во второто тримесечје од 2021 година - претходни податоци -
28.05.2021   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во првото тримесечје од 2021 година - претходни податоци -
26.02.2021   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во четвртото тримесечје од 2020 година - претходни податоци -
30.11.2020   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во третото тримесечје од 2020 година - претходни податоци -
27.08.2020   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во второто тримесечје од 2020 година - претходни податоци -
29.05.2020   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во првото тримесечје од 2020 година - претходни податоци -
27.02.2020   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во четвртото тримесечје од 2019 година - претходни податоци -
27.11.2019   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во третото тримесечје од 2019 година - претходни податоци -
29.08.2019   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во второто тримесечје од 2019 година - претходни податоци
29.05.2019   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во првото тримесечје од 2019 година - претходни податоци
27.02.2019   Природно движење на населението во Република Северна Македонија во четвртото тримесечје од 2018 година
- претходни податоци -
28.11.2018   Природно движење на населението во Република Македонија во третото тримесечје од 2018 година -претходни податоци
29.08.2018   Природно движење на населението во Република Македонија во второто тримесечје од 2018 година -претходни податоци
28.05.2018   Природно движење на населението во Република Македонија во првото тримесечје од 2018 година
- претходни податоци -
27.02.2018   Природно движење на населението во Република Македонија во четвртото тримесечје од 2017 година - претходни податоци -
28.11.2017   Природно движење на населението во Република Македонија во третото тримесечје од 2017 година
- претходни податоци -
25.08.2017   Природно движење на населението во Република Македонија во второто тримесечје од 2017 година - претходни податоци
26.05.2017   Природно движење на населението во Република Македонија во првото тримесечје од 2017 година - претходни податоци
24.02.2017   Природно движење на населението во Република Македонија во четвртото тримесечје од 2016 година - претходни податоци
25.11.2016   Природно движење на населението во Република Македонија во третото тримесечје од 2016 година
-претходни податоци-
25.08.2016   Природно движење на населението во Република Македонија во второто тримесечје од 2016 година
-претходни податоци-
25.05.2016   Природно движење на населението во Република Македонија во првото тримесечје од 2016 година
-претходни податоци-
26.02.2016   Природно движење на населението во Република Македонија во четвртото тримесечје од 2015 година
-претходни податоци-
25.11.2015   Природно движење на населението во Република Македонија во третото тримесечје од 2015 година -претходни податоци-
26.08.2015   Природно движење на населението во Република Македонија во второто тримесечје од 2015 година -претходни податоци-
21.05.2015   Природно движење на населението во Република Македонија во првото тримесечје од 2015 година
-претходни податоци-
25.02.2015   Природно движење на населението во Република Македонија во четвртото тримесечје од 2014 година
-претходни податоци-
25.11.2014   Природно движење на населението во Република Македонија во третото тримесечје од 2014 година
-претходни податоци-
26.08.2014   Природно движење на населението во Република Македонија во второто тримесечје од 2014 година -претходни податоци-
21.05.2014   Природно движење на населението во Република Македонија во првото тримесечје од 2014 година - претходни податоци -
21.02.2014   Природно движење на населението во Република Македонија во четвртото тримесечје од 2013 година - претходни податоци -
21.11.2013   Природно движење на населението во Република Македонија во третото тримесечје од 2013 година - претходни податоци -
23.08.2013   Природно движење на населението во Република Македонија во второто тримесечје од 2013 година
- претходни податоци -
21.05.2013   Природно движење на населението во Република Македонија во првото тримесечје од 2013 година
-претходни податоци-
21.02.2013   Природно движење на населението во Република Македонија во четвртото тримесечје од 2012 година -претходни податоци
20.11.2012   Природно движење на населението во Република Македонија во третото тримесечје од 2012 година -претходни податоци-
21.08.2012   Природно движење на населението во Република Македонија во второто тримесечје од 2012 година
-претходни податоци-
21.05.2012   Природно движење на населението во Република Македонија во првото тримесечје од 2012 година - претходни податоци-
21.02.2012   Природно движење на населението во Република Македонија во четвртото тримесечје од 2011 година
-претходни податоци-
25.11.2011   Природно движење на населението во Република Македонија, трето тримесечје од 2011 година - претходни податоци -
26.08.2011   Природно движење на населението во Република Македонија, второ тримесечје од 2011 година -претходни податоци
25.05.2011   Природно движење на населението, прво тримесечје од 2011 година
-претходни податоци-
25.02.2011   Природно движење на населението во Република Македонија, четвртото тримесечје од 2010 година
-претходни податоци-
26.11.2010   Природно движење на населението во Република Македонија, третото тримесечје од 2010 година

-претходни податоци-
26.08.2010   Во II квартал од 2010 зголемен бројот на живородените деца и на умрените лица
-претходни податоци-
26.05.2010   Во првиот квартал од 2010 зголемен бројот на живородените деца, а намален бројот на умрените лица
-претходни податоци-


Следни соопштенија од областа: Население
  Останати соопштенија од областа:   Население

Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја и по региони
Морталитет
Наталитет
Природно движење на населението
Склучени и разведени бракови
Умрени лица од насилна смрт


© Државен завод за статистика