Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Библиотеки

05.09.2023   Библиотеки во Република Северна Македонија, 2022 година
04.09.2020   Библиотеки во Република Северна Македонија, 2019 година
04.09.2017   Библиотеки во Република Македонија, 2016 година
05.09.2014   Библиотеки во Република Македонија, 2013 година
12.10.2011   Библиотеки во Република Македонија, 2010 година
07.08.2008   Според податоците на Државниот завод за статистика и според класификацијата на библиотеки, во Република Македонија, постојат национални, високошколски, специјализирани, неспецијализирани (општонаучни), библиотеки-национални установи и јавни (народни) библиотеки


Следни соопштенија од областа: Култура
  Останати соопштенија од областа:   Култура

Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии
Кина
Театри, филхармониja и професионални ансамбли за народни игри и песни
Музеи и музејски збирки
Библиотеки
Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва
Техничка култура


© Државен завод за статистика