Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Наталитет

07.06.2024   Наталитетот во Република Северна Македонија во 2023 година - дефинитивни податоци
07.06.2023   Наталитетот во Република Северна Македонија во 2022 година
07.06.2022   Наталитетот во Република Северна Македонија во 2021 година
09.06.2021   Наталитетот во Република Северна Македонија во 2020 година
29.05.2020   Наталитетот во Република Северна Македонија во 2019 година
07.06.2019   Наталитетот во Република Северна Македонија, 2018, по општини
01.06.2018   Наталитетот во Република Македонија во 2017 година
01.06.2017   Наталитетот во Република Македонија во 2016 година
01.06.2016   Наталитетот во Република Македонија, по општини, 2015
18.06.2015   Наталитетот во Република Македонија во 2014 година
18.06.2014   Наталитетот во Република Македонија, по општини во 2013
14.06.2013   Наталитетот во Република Македонија, по општини, во 2012
18.06.2012   Наталитетот во Република Македонија, по општини, 2011
15.06.2011   Наталитетот во Република Македонија, по општини, 2010
16.06.2010   Наталитетот во 2009 година зголемен за 3.2% во однос на 2008 година


Следни соопштенија од областа: Население
  Останати соопштенија од областа:   Население

Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја и по региони
Морталитет
Наталитет
Природно движење на населението
Склучени и разведени бракови
Умрени лица од насилна смрт


© Државен завод за статистика