Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Број на активни деловни субјекти

24.03.2023   Број на активни претпријатија, 2021 година - дефинитивни податоци -
25.03.2022   Број на активни деловни субјекти, 2021 година Претходни податоци
25.03.2021   Број на активни деловни субјекти, 2020 година
27.03.2020   Број на активни деловни субјекти, 2019 година
28.03.2019   Број на активни деловни субјекти, 2018 година
23.03.2018   Број на активни деловни субјекти, 2017 година
23.03.2017   Број на активни деловни субјекти, 2016 година
25.03.2016   Број на активни деловни субјекти, 2015 година
23.02.2015   Број на активни деловни субјекти, 2014 година
24.02.2014   Број на активни деловни субјекти, 2013 година
25.02.2013   Број на активни деловни субјекти, 2012 година
24.02.2012   Број на активни деловни субјекти, 2011 година
25.02.2011   Број на активни деловни субјекти, 2010 година
12.03.2010   Број на активни деловни субјекти, 2009 година


Следни соопштенија од областа: Деловни субјекти
  Останати соопштенија од областа:   Деловни субјекти

Број на активни деловни субјекти
Демографија на претпријатија


© Државен завод за статистика