Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Паркиралишта и гаражи

30.04.2019   Паркиралишта и гаражи, 2018
27.04.2018   Паркиралишта и гаражи, 2017
27.04.2017   Паркиралишта и гаражи, 2016
28.04.2016   Паркиралишта и гаражи, 2015
21.05.2015   Паркиралишта и гаражи, 2014
21.05.2014   Паркиралишта и гаражи, 2013
21.05.2013   Паркиралишта и гаражи, 2012
23.05.2012   Паркиралишта и гаражи, 2011
23.05.2011   Паркиралишта и гаражи, 2010
20.05.2010   Бројот на местата за паркирање во Република Македонија во 2009 година изнесува 7850


Следни соопштенија од областа: Транспорт и комуникации
  Останати соопштенија од областа:   Транспорт и комуникации

Превезени патници и стоки
Такси-превоз на патници
Паркиралишта и гаражи
Превезени патници со автобуси


© Државен завод за статистика