Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Такси-превоз на патници

15.05.2024   Такси-превоз на патници во 2023 година
11.05.2023   Такси-превоз на патници во 2022 година
11.05.2022   Такси-превоз на патници во 2021 година
11.05.2021   Такси-превоз на патници во 2020 година
11.05.2020   Такси-превоз на патници, 2019
10.05.2019   Такси-превоз на патници, 2018
11.05.2018   Такси-превоз на патници, 2017
11.05.2017   Такси-превоз на патници, 2016
11.05.2016   Такси-превоз на патници, 2015
12.05.2015   Такси-превоз на патници, 2014
12.05.2014   Такси-превоз на патници, 2013
10.05.2013   Такси-превоз на патници, 2012
29.06.2012   Такси-превоз на патници, 2011
29.06.2011   Такси-превоз на патници, 2010
30.06.2010   44 милиони патници во Република Македонија користеле такси превоз во 2009 година


Следни соопштенија од областа: Транспорт и комуникации
  Останати соопштенија од областа:   Транспорт и комуникации

Превезени патници и стоки
Такси-превоз на патници
Паркиралишта и гаражи
Превезени патници со автобуси


© Државен завод за статистика