Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја и по региони

30.06.2023   Живородени деца, умрени лица, склучени и разведени бракови и миграции според градски и селски подрачја, по региони, 2022 година
30.06.2022   Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја, по региони, 2021 година
30.06.2021   Живородени деца, умрени лица и миграции, според градски и селски подрачја и по региони, 2020 година
25.06.2020   Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја и по региони, 2019 година
27.06.2019   Живородени деца, умрени лица и миграции по региони – градски и селски подрачја, 2018
27.06.2018   Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја, по региони во 2017 година
27.06.2017   Живородени деца, умрени лица и миграции во градските и во селските подрачја, по региони, во 2016 година
27.06.2016   Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја, по региони, 2015 година
02.07.2015   Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја, по региони, 2014
02.07.2014   Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја, по региони, 2013
01.07.2013   Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја, по региони, 2012
29.06.2012   Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја, по региони, 2011
27.06.2011   Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја, по региони, 2010
09.07.2010   Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја, по региони, 2009


Следни соопштенија од областа: Население
  Останати соопштенија од областа:   Население

Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја и по региони
Морталитет
Наталитет
Природно движење на населението
Склучени и разведени бракови
Умрени лица од насилна смрт


© Државен завод за статистика