Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Деловни тенденции во градежништвото

20.01.2020   Деловни тенденции во градежништвото, четврто тримесечје од 2019 година
18.10.2019   Деловни тенденции во градежништвото, трето тримесечје од 2019 година
18.07.2019   Деловни тенденции во градежништвото, второ тримесечје 2019
19.04.2019   Деловни тенденции во градежништвото, прво тримесечје 2019
18.01.2019   Деловни тенденции во градежништвото, четврто тримесечје 2018
17.10.2018   Деловни тенденции во градежништвото, трето тримесечје 2018
18.07.2018   Деловни тенденции во градежништвото, второ тримесечје 2018
18.04.2018   Деловни тенденции во градежништвото, прво тримесечје 2018
18.01.2018   Деловни тенденции во градежништвото, четврто тримесечје 2017
10.10.2017   Деловни тенденции во градежништвото, трето тримесечје 2017
10.07.2017   Деловни тенденции во градежништвото, второ тримесечје 2017 година
11.04.2017   Деловни тенденции во градежништвото, прво тримесечје од 2017 година
12.01.2017   Деловни тенденции во градежништвото, четврто тримесечје од 2016
07.11.2016   Деловни тенденции во градежништвото, трето тримесечје 2016
05.08.2016   Деловни тенденции во градежништвото, второ тримесечје 2016
04.05.2016   Деловни тенденции во градежништвото, прво тримесечје 2016
05.02.2016   Деловни тенденции во градежништвото, четврто тримесечје 2015
13.11.2015   Деловни тенденции во градежништвото, трето тримесечје 2015
14.08.2015   Деловни тенденции во градежништвото, второ тримесечје 2015
15.05.2015   Деловни тенденции во градежништвото, прво тримесечје 2015
13.02.2015   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото, за економската состојба во четвртото тримесечје од 2014 година
14.11.2014   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото за економската состојба во третото тримесечје од 2014 година
15.08.2014   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото за економската состојба во второто тримесечје од 2014 година
16.05.2014   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото, за економската состојба во првото тримесечје од 2014 година
14.02.2014   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото, за економската состојба во четвртото тримесечје од 2013 година
07.11.2013   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото за економската состојба во третото тримесечје од 2013 година
12.08.2013   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото, за економската состојба во второто тримесечје од 2013 година
08.05.2013   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото, за економската состојба во првото тримесечје од 2013 година
06.02.2013   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото, за економската состојба во четвртото тримесечје од 2012 година
05.11.2012   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото за економската состојба во третото тримесечје од 2012 година
03.08.2012   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото за економската состојба во второто тримесечје од 2012 година
02.05.2012   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото за економската состојба во првото тримесечје од 2012 година
06.02.2012   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото, за економската состојба во четвртото тримесечје од 2011 година
14.11.2011   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото за економската состојба во третото тримесечје од 2011 година
15.08.2011   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото, за економската состојба во второто тримесечје од 2011 година
13.05.2011   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото за економската состојба во првото тримесечје од 2011 година
14.02.2011   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото, за економската состојба во четвртиот квартал од 2010 година
15.11.2010   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото, за економската состојба во третиот квартал од 2010 година
17.08.2010   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото, за економската состојба во вториот квартал од 2010 година
17.05.2010   Оценка на раководителите на деловните субјекти во градежништвото за економската состојба во првиот квартал од 2010 година


Следни соопштенија од областа: Деловни тенденции
  Останати соопштенија од областа:   Деловни тенденции

Деловни тенденции во преработувачката индустрија
Деловни тенденции во градежништвото
Деловни тенденции во трговијата на мало
Анкета за мислењето на потрошувачите


© Државен завод за статистика