Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Издадени одобренија за употреба на градежни објекти

12.02.2016   Издадени одобренија за употреба на градежни објекти, 2015
09.02.2015   Издадени одобренија за употреба на градежни објекти, 07-12 2014
15.08.2014   Издадени одобренија за употреба на градежни објекти, I-VI 2014
11.02.2014   Издадени одобренија за употреба на градежни објекти, јули-декември 2013
12.08.2013   Издадени одобренија за употреба на градежни објекти, I-VI 2013
07.02.2013   Издадени одобренија за употреба на градежни објекти, јули - декември 2012
13.08.2012   Издадени одобренија за употреба на градежни објекти, I - VI 2012
03.02.2012   Издадени одобренија за употреба на градежни објекти, четврто тримесечје од 2011
04.11.2011   Број на издадени одобренија за употреба на градежни објекти, трето тримесечје 2011
08.08.2011   Број на издадени одобренија за употреба на градежни објекти, второ тримесечје 2011 година
06.05.2011   Број на издадени одобренија за употреба на градежни објекти, прво тримесечје 2011
11.02.2011   Издадени одобренија за употреба на градежни објекти
11.11.2010   Издадени одобренија за употреба на градежни објекти
11.08.2010   Бројот на издадени одобренија за употреба на територијата на Република Македонија во второто тримесечје од 2010 година зголемен за 61.2%
11.05.2010   Бројот на издадени одобренија за употреба на територијата на Република Македонија во првото тримесечје од 2010 година зголемен за 12.1%


Следни соопштенија од областа: Градежништво
  Останати соопштенија од областа:   Градежништво

Издадени одобренија за градење
Вредност на договорени и извршени градежни работи во странство
Издадени одобренија за употреба на градежни објекти
Извршени градежни работи и завршени станови во објекти за домување градени од деловни субјекти
Извршени градежни работи и завршени станови во објекти за домување градени во индивидуална режија
Потрошени градежни материјали и енергија
Просечна цена на 1m2 станбена површина
Бесправно изградени објекти
Број на станови во државна сопственост


© Државен завод за статистика