Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Број на добиток

29.03.2024   Број на добиток и живина, 2023 година
31.03.2023   Број на добиток и живина, 2022 година
31.03.2022   Број на добиток и живина, 2021 година
29.04.2021   Број на добиток и живина во 2020 година
31.03.2020   Број на добиток и живина, 2019 година
29.03.2019   Број на добиток и живина, 2018
30.03.2018   Број на добиток и живина, 2017
31.03.2017   Број на добиток и живина, 2016 година
30.03.2016   Број на добиток и живина, 2015
15.05.2015   Број на добиток и живина, 2014
16.05.2014   Број на добиток, живина и пчелни семејства, 2013
16.05.2013   Број на добиток, живина и пчелни семејства, 2012
16.05.2012   Број на добиток, живина и пчелни семејства, 2011
12.05.2011   Број на добиток, живина и пчелни семејства, 2010
14.05.2010   Број на добиток, живина и пчелни семејства, 2009


Следни соопштенија од областа: Сточарство и рибарство
  Останати соопштенија од областа:   Сточарство и рибарство

Број на добиток
Добиточно производство
Риболов и аквакултура


© Државен завод за статистика