Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало

07.06.2024   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, мај 2024 година
07.05.2024   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, април 2024 година
08.04.2024   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, март 2024 година
07.03.2024   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, февруари 2024 година
14.02.2024   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јануари 2024 година
09.01.2024   Индекси на трошоците на животот и цените на мало, декември 2023 година
07.12.2023   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, ноември 2023 година
07.11.2023   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, октомври 2023 година
09.10.2023   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, септември 2023 година
07.09.2023   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, август 2023 година
07.08.2023   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јули 2023 година
07.07.2023   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јуни 2023 година
07.06.2023   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, мај 2023 година
08.05.2023   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, април 2023 година
07.04.2023   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, март 2023 година
07.03.2023   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, февруари 2023 година
14.02.2023   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јануари 2023 година
09.01.2023   Индекси на трошоците на животот и цените на мало, декември 2022 година
07.12.2022   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, ноември 2022 година
07.11.2022   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, октомври 2022 година
07.10.2022   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, септември 2022 година
07.09.2022   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, август 2022 година
08.08.2022   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јули 2022 година
07.07.2022   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јуни 2022 година
07.06.2022   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, мај 2022 година
09.05.2022   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, април 2022 година
07.04.2022   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, март 2022 година
07.03.2022   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, февруари 2022 година
14.02.2022   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јануари 2022 година
10.01.2022   Индекси на трошоците на животот и цените на мало, декември 2021 година
07.12.2021   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, ноември 2021 година
08.11.2021   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, октомври 2021 година
07.10.2021   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, септември 2021 година
07.09.2021   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, август 2021 година
09.08.2021   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јули 2021 година
07.07.2021   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јуни 2021 година
07.06.2021   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, мај 2021 година
07.05.2021   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, април 2021 година
07.04.2021   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, март 2021 година
08.03.2021   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, февруари 2021 година
15.02.2021   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јануари 2021 година
08.01.2021   Индекси на трошоците на животот и цените на мало, декември 2020 година
07.12.2020   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, ноември 2020 година
09.11.2020   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, октомври 2020 година
07.10.2020   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, септември 2020 година
07.09.2020   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, август 2020 година
07.08.2020   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јули 2020 година
07.07.2020   Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јуни 2020 година
08.06.2020   Индекси на трошоците на животот и цени на мало, мај 2020 година
07.05.2020   Индекси на трошоците на животот и цени на мало, април 2020 година
07.04.2020   Индекси на трошоците на животот и цени на мало, март 2020 година
09.03.2020   Индекси на трошоците на животот и цени на мало, февруари 2020 година
14.02.2020   Индекси на трошоците на животот и цени на мало, јануари 2020 година
08.01.2020   Индекси на трошоците на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, декември 2019 година
10.12.2019   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, ноември 2019 година
07.11.2019   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, октомври 2019 година
07.10.2019   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, септември 2019 година
10.09.2019   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, август 2019
07.08.2019   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, јули 2019
08.07.2019   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, јуни 2019
07.06.2019   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, мај 2019
07.05.2019   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, април 2019 година
08.04.2019   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало,март 2019 година
07.03.2019   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, февруари 2019 година
14.02.2019   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, јануари 2019 година
08.01.2019   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, декември 2018 година
07.12.2018   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, ноември 2018 година
07.11.2018   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, октомври 2018 година
08.10.2018   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, септември 2018 година
07.09.2018   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, август 2018 година
07.08.2018   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, јули 2018 година
09.07.2018   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, јуни 2018 година
07.06.2018   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, мај 2018 година
07.05.2018   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, април 2018 година
10.04.2018   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, март 2018 година
07.03.2018   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, февруари 2018
14.02.2018   Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, јануари 2018 година
09.01.2018   Трошоци на живот според класификацијата COICOP и цени на мало, декември 2017
07.12.2017   Трошоци на живот според класификацијата COICOP и цени на мало, ноември 2017
07.11.2017   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, октомври 2017
09.10.2017   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, септември 2017
07.09.2017   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, август 2017
07.08.2017   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, јули 2017 година
07.07.2017   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, јуни 2017 година
07.06.2017   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, мај 2017 година
08.05.2017   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, април 2017
07.04.2017   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, март 2017 година
07.03.2017   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, февруари 2017 година
14.02.2017   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, јануари 2017
09.01.2017   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, декември 2016
07.12.2016   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, ноември 2016
07.11.2016   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, октомври 2016
07.10.2016   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, септември 2016
07.09.2016   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, август 2016
08.08.2016   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, јули 2016
07.07.2016   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, јуни 2016
07.06.2016   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, мај 2016
09.05.2016   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, април 2016
07.04.2016   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, март 2016
07.03.2016   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, февруари 2016
12.02.2016   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, јануари 2016
08.01.2016   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, декември 2015
07.12.2015   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, ноември 2015
09.11.2015   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, октомври 2015
07.10.2015   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, септември 2015
07.09.2015   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, август 2015
07.08.2015   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, јули 2015
07.07.2015   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, јуни 2015
08.06.2015   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, мај 2015
07.05.2015   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, април 2015
07.04.2015   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, март 2015
09.03.2015   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, февруари 2015
16.02.2015   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, јануари 2015
08.01.2015   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, декември 2014
09.12.2014   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало,ноември 2014
07.11.2014   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало,октомври 2014
07.10.2014   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, септември 2014
09.09.2014   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, август 2014
07.08.2014   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, јули 2014
07.07.2014   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, јуни 2014
09.06.2014   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, мај 2014
07.05.2014   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, април 2014
07.04.2014   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, март 2014
07.03.2014   Трошоци на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, февруари 2014
14.02.2014   Трошоци на животот по COICOP класификација и цени на мало, јануари 2014
08.01.2014   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, декември 2013
10.12.2013   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, ноември 2013
07.11.2013   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, октомври 2013
07.10.2013   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, септември 2013
10.09.2013   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, август 2013
07.08.2013   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, јули 2013
08.07.2013   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, јуни 2013
07.06.2013   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, мај 2013
07.05.2013   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, април 2013
08.04.2013   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, март 2013
07.03.2013   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, февруари 2013
18.02.2013   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, јануари 2013
08.01.2013   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, декември 2012
07.12.2012   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, ноември 2012
07.11.2012   Трошоци на животот според класификацијата COICOP, октомври 2012
08.10.2012   Трошоци на животот според класификацијата COICOP, септември 2012
07.09.2012   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, август 2012
07.08.2012   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, јули 2012 година
09.07.2012   Трошоци на животот според класификацијата COICOP, јуни 2012
07.06.2012   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, мај 2012
07.05.2012   Трошоци на животот според класификацијата COICOP, април 2012
09.04.2012   Трошоци на животот според класификацијата COICOP, март 2012
07.03.2012   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, февруари 2012
24.02.2012   Трошоци на животот според класификацијата COICOP, јануари 2012
09.01.2012   Трошоци на животот според класификацијата COICOP, декември 2011
07.12.2011   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, ноември 2011
07.11.2011   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, октомври 2011
07.10.2011   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, септември 2011
07.09.2011   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, август 2011
08.08.2011   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, јули 2011 година
07.07.2011   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, јуни 2011
07.06.2011   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, мај 2011
09.05.2011   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, април 2011
07.04.2011   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, март 2011
07.03.2011   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, февруари 2011
18.02.2011   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, јануари 2011
10.01.2011   Индекси на трошоците на животот, според класификацијата COICOP, декември 2010
07.12.2010   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, ноември 2010
08.11.2010   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, октомври 2010
07.10.2010   Трошоци на животот, според класификацијата COICOP, септември 2010
07.09.2010   Порастот на трошоците на животот, според класификацијата COICOP, во август 2010 во споредба со јули 2010, изнесува 0.1%
09.08.2010   Намалувањето на трошоците на животот, според класификацијата COICOP, во јули 2010, во споредба со јуни 2010, изнесува 0.4%
08.07.2010   Порастот на трошоците на животот според класификацијата COICOP, во јуни 2010, во споредба со мај 2010, изнесува 0.2%
07.06.2010   Намалувањето на трошоците на животот, според класификацијата Coicop, во мај 2010, во споредба со април 2010, изнесува 0.6%
07.05.2010   Порастот на трошоците на животот, според класификацијата COICOP, во април 2010, во споредба со март 2010, изнесува 0.6%
08.04.2010   Порастот на трошоците на животот, според класификацијата COICOP, во март 2010 во споредба со февруари 2010, изнесува 0.5%
08.03.2010   Порастот на трошоците на животот, според класификацијата COICOP, во февруари 2010, во споредба со јануари 2010, изнесува 0.4%
17.02.2010   Порастот на трошоците на животот, според класификацијата COICOP, во јануари 2010, во споредба со декември 2009, изнесува 0.7%


Следни соопштенија од областа: Цени
  Останати соопштенија од областа:   Цени

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Индекси на цените во угостителството
Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
Индекси на цените во земјоделството
Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци
Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
Индекси на цени на услуги за товарен патен транспорт и услуги за преселување, цени на бежични телекомуникациски услуги и цени на поштенски и курирски услуги


© Државен завод за статистика