Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Сиромаштија

11.07.2012   Релативна сиромаштија во 2011 година
11.07.2011   Релативна сиромаштија во 2010 година
13.09.2010   Во 2009 година процентот на сиромашните изнесува 31.1%


Следни соопштенија од областа: Животен стандард
  Останати соопштенија од областа:   Животен стандард

Сиромаштија
Потрошувачка кошница, цени и плати
Лаекен индикатори за сиромаштијата
Анкета за користење на времето


© Државен завод за статистика