Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Бруто-домашен производ

10.11.2023   Бруто-домашен производ на Република Северна Македонија во 2022 година - претходни податоци
30.09.2022   Бруто-домашен производ на Република Северна Македонија во 2021 година -претходни податоци
10.12.2021   Бруто-домашен производ на Република Северна Македонија во 2020 година - претходни податоци
05.10.2020   Бруто-домашен производ на Република Северна Македонија во 2019 година - претходни податоци -
30.09.2019   Бруто-домашен производ на Република Северна Македонија во 2018 година - претходни податоци -
28.09.2018   Бруто-домашен производ на Република Македонија во 2017 година
- претходни податоци -
29.09.2017   Бруто-домашен производ на Република Македонија во 2016 година
-претходни податоци-
30.09.2016   Бруто-домашен производ на Република Македонија во 2015 година
-претходни податоци-
30.09.2015   Бруто-домашен производ на Република Македонија во 2014 година
30.09.2014   Бруто-домашен производ на Република Македонија во 2013 година -претходни податоци
30.09.2013   Бруто-домашен производ на Република Македонија во 2012 година
-претходни податоци-
10.10.2012   Бруто-домашен производ на Република Македонија во 2011 година -претходни податоци-
28.10.2011   Бруто-домашен производ на Република Македонија во 2010 година
-претходни податоци-
29.10.2010   Бруто-домашен производ на Република Македонија во 2009 година
-претходни податоци-


Следни соопштенија од областа: Бруто-домашен производ
  Останати соопштенија од областа:   Бруто-домашен производ

Бруто-домашен производ, тримесечни податоци
Бруто-домашен производ
Бруто-домашен производ, ревидирани податоци
Бруто-домашен производ - дефинитивни податоци


© Државен завод за статистика