Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Бруто-домашен производ, тримесечни податоци

07.03.2024   Бруто-домашен производ, четврто тримесечје од 2023 година
07.12.2023   Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2023 година
11.09.2023   Бруто-домашен производ, второ тримесечје од 2023 година
05.06.2023   Бруто-домашен производ, прво тримесечје од 2023 година
02.03.2023   Бруто-домашен производ, четврто тримесечје од 2022 година
02.12.2022   Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2022 година
02.09.2022   Бруто-домашен производ, второ тримесечје од 2022 година
09.06.2022   Бруто-домашен производ, прво тримесечје од 2022 година
02.03.2022   Бруто-домашен производ, четврто тримесечје од 2021 година
07.12.2021   Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2021 година
06.09.2021   Бруто-домашен производ, второ тримесечје од 2021 година
07.06.2021   Бруто-домашен производ, прво тримесечје од 2021 година
02.03.2021   Бруто-домашен производ, четврто тримесечје од 2020 година
07.12.2020   Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2020 година
07.09.2020   Бруто-домашен производ, второ тримесечје од 2020 година
08.06.2020   Бруто-домашен производ, прво тримесечје од 2020 година
06.03.2020   Бруто-домашен производ, четврто тримесечје од 2019 година
06.12.2019   Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2019 година
06.09.2019   Бруто-домашен производ, второ тримесечје од 2019 година
07.06.2019   Бруто-домашен производ, прво тримесечје од 2019 година
08.03.2019   Бруто-домашен производ, четврто тримесечје од 2018 година
06.12.2018   Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2018 година
06.09.2018   Бруто-домашен производ, второ тримесечје од 2018 година
07.06.2018   Бруто-домашен производ, прво тримесечје од 2018 година
08.03.2018   Бруто-домашен производ, четврто тримесечје од 2017 година
07.12.2017   Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2017 година
07.09.2017   Бруто-домашен производ, второ тримесечје од 2017 година
08.06.2017   Бруто-домашен производ, прво тримесечје од 2017 година
09.03.2017   Бруто-домашен производ, четврто тримесечје од 2016 година
09.12.2016   Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2016 година
09.09.2016   Бруто-домашен производ, второ тримесечје од 2016 година
10.06.2016   Бруто-домашен производ, прво тримесечје од 2016 година
10.03.2016   Бруто-домашен производ, четвртото тримесечје од 2015 година
14.12.2015   Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2015 година
14.09.2015   Бруто-домашен производ, второ тримесечје од 2015 година
12.06.2015   Бруто-домашен производ, прво тримесечје од 2015 година
13.03.2015   Бруто-домашен производ, четврто тримесечје од 2014 година
12.12.2014   Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2014 година
12.09.2014   Бруто-домашен производ, второ тримесечје од 2014 година
13.06.2014   Бруто-домашен производ, прво тримесечје од 2014 година
14.03.2014   Бруто-домашен производ, четврто тримесечје од 2013 година
13.12.2013   Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2013 година
13.09.2013   Бруто-домашен производ, второ тримесечје 2013 година
14.06.2013   Бруто-домашен производ, прво тримесечје од 2013 година
15.03.2013   Бруто-домашен производ, четврто тримесечје, 2012 година
14.12.2012   Бруто-домашен производ, трето тримесечје 2012 година
14.09.2012   Бруто-домашен производ, второ тримесечје од 2012 година
15.06.2012   Бруто-домашен производ, прво тримесечје 2012 година
22.03.2012   Бруто-домашен производ, четврто тримесечје од 2011 година
22.12.2011   Бруто-домашен производ, трето тримесечје од 2011 година
22.09.2011   Бруто-домашен производ, второто тримесечје од 2011 година
24.06.2011   Бруто-домашен производ, прво тримесечје 2011 година
22.03.2011   Бруто-домашен производ, четврто тримесечје 2010 година
22.12.2010   Бруто-домашен производ, трето тримесечје 2010 година
23.09.2010   Бруто-домашен производ, второ тримесечје 2010 година
25.06.2010   Бруто-домашен производ, прво тримесечје 2010 година


Следни соопштенија од областа: Бруто-домашен производ
  Останати соопштенија од областа:   Бруто-домашен производ

Бруто-домашен производ, тримесечни податоци
Бруто-домашен производ
Бруто-домашен производ, ревидирани податоци
Бруто-домашен производ - дефинитивни податоци


© Државен завод за статистика