Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Музеи и музејски збирки

10.05.2022   Музеи и музејски збирки во Република Северна Македонија, 2021 година
10.05.2019   Музеи и музејски збирки во Република Северна Македонија, 2018
28.04.2016   Музеи и музејски збирки во Република Македонија, 2015
02.10.2013   Музеи и музејски збирки во Република Македонија, 2012
-претходни податоци-
28.04.2010   Музеи и музејски збирки во Република Македонија, 2009


Следни соопштенија од областа: Култура
  Останати соопштенија од областа:   Култура

Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии
Кина
Театри, филхармониja и професионални ансамбли за народни игри и песни
Музеи и музејски збирки
Библиотеки
Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва
Техничка култура


© Државен завод за статистика