Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Театри, филхармониja и професионални ансамбли за народни игри и песни

15.12.2023   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2022/2023 година
16.12.2022   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2021/2022 година
14.12.2021   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2020/2021 година
16.12.2020   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2019/2020 година
13.12.2019   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2018/2019 година
11.12.2018   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2017/2018 година
11.12.2017   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2016/2017
09.12.2016   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2015/2016
Претходни податоци
24.12.2015   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2014/2015 Претходни податоци
05.12.2014   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2013/2014
Претходни податоци
05.12.2013   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2012/2013 Претходни податоци
03.12.2012   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2011/2012 - Претходни податоци
23.12.2011   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2010/2011 - Претходни податоци -
03.12.2010   Театри, филхармонија и професионални ансамбли за народни игри и песни, 2009/2010


Следни соопштенија од областа: Култура
  Останати соопштенија од областа:   Култура

Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии
Кина
Театри, филхармониja и професионални ансамбли за народни игри и песни
Музеи и музејски збирки
Библиотеки
Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва
Техничка култура


© Државен завод за статистика