Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Домови-интернати за ученици и студенти

20.07.2023   Домови и интернати за ученици и студенти, 2022/2023 година
20.07.2022   Домови и интернати за ученици и студенти, 2021/2022 година
20.07.2021   Домови и интернати за ученици и студенти, 2020/2021
20.07.2020   Домови и интернати за ученици и студенти, 2019/2020 година
18.07.2019   Домови и интернати за ученици и студенти, 2018/2019
18.07.2018   Домови – интернати за ученици и студенти, 2017/2018 година
18.07.2017   Домови - интернати за ученици и студенти, 2016/2017 година
18.07.2016   Домови - интернати за ученици и студенти, 2015/2016 година
16.07.2015   Домови - интернати за ученици и студенти, 2014/2015 година
-претходни податоци-
16.07.2014   Домови - интернати за ученици и студенти, 2013/2014 година
16.07.2013   Домови - интернати за ученици и студенти, 2012/2013 година
16.07.2012   Домови - интернати за ученици и студенти, 2011/2012 година
14.07.2011   Домови - интернати за ученици и студенти, 2010/2011
- претходни податоци -
09.07.2010   Вкупниот број на ученици-студенти сместени во домовите за ученици во основното и средното образование и студентските домови во 2009/2010, во споредба со 2008/2009, е зголемен за 4.5%
- претходни податоци -


Следни соопштенија од областа: Социјална и здравствена заштита
  Останати соопштенија од областа:   Социјална и здравствена заштита

Домови-интернати за ученици и студенти
Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници
Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки


© Државен завод за статистика