Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Доктори на науки

25.03.2024   Доктори на науки, 2023 година
27.03.2023   Доктори на науки, 2022 година
25.03.2022   Доктори на науки, 2021 година
25.03.2021   Доктори на науки, 2020 година
25.03.2020   Доктори на науки, 2019 година
25.03.2019   Доктори на науки, 2018 година
23.03.2018   Доктори на науки, 2017 година
23.03.2017   Доктори на науки, 2016
23.03.2016   Доктори на науки, 2015 година
23.03.2015   Доктори на науки, 2014 година
20.03.2014   Доктори на науки, 2013 година
22.03.2013   Доктори на науки, 2012 година
12.03.2012   Доктори на науки, 2011 година
21.04.2011   Доктори на науки, 2010 година
10.03.2010   Во 2009 година, 119 лица се стекнале со звањето доктор на науки


Следни соопштенија од областа: Образование и наука
  Останати соопштенија од областа:   Образование и наука

Основни и средни училишта на почетокот на учебната година
Основни и средни училишта на крајот на учебната година
Магистри на науки и специјалисти
Доктори на науки
Наставници и соработници во наставата во високообразовните установи
Дипломирани студенти на високите школи и факултетите
Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи
Иновативни деловни субјекти
Попис на училишен простор на основни и средни училишта
Континуирана професионална обука во деловните субјекти - АКПО5


© Државен завод за статистика