+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Здравствени сметки

25.07.2022   Здравствени сметки, 2019/2020 година
19.02.2021   Здравствени сметки, 2017/2018 година


Следни соопштенија од областа: Здравствени сметки
  Останати соопштенија од областа:   Здравствени сметки

Здравствени сметки


© Државен завод за статистика