Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Бруто-домашен производ - дефинитивни податоци

29.09.2023   Бруто-домашен производ на Република Северна Македонија во 2021 година -дефинитивни податоци
30.09.2022   Бруто-домашен производ на Република Северна Македонија во 2020 година -дефинитивни податоци
01.11.2021   Бруто-домашен производ на Република Северна Македонија во 2019 година - дефинитивни податоци
30.09.2020   Бруто-домашен производ на Република Северна Македонија во 2018 година - дефинитивни податоци -


Следни соопштенија од областа: Бруто-домашен производ
  Останати соопштенија од областа:   Бруто-домашен производ

Бруто-домашен производ, тримесечни податоци
Бруто-домашен производ
Бруто-домашен производ, ревидирани податоци
Бруто-домашен производ - дефинитивни податоци


© Државен завод за статистика