Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Јавен водовод и канализација

22.06.2023   Јавен водовод и јавна канализација, 2022 година
22.06.2022   Јавен водовод и јавна канализација, 2021 година
22.06.2021   Јавен водовод и јавна канализација, 2020 година
22.06.2020   Јавен водовод и јавна канализација, 2019 година
20.06.2019   Јавен водовод и јавна канализација, 2018


Следни соопштенија од областа: Животна средина
  Останати соопштенија од областа:   Животна средина

Комунален отпад
Отпад според сектори на економска активност
Трошоци за заштита на животната средина
Даноци во животна средина
Сметки на текови на материјали
Вода по сектори на економска активност
Јавен водовод и канализација
Сметки за физички енергетски текови


© Државен завод за статистика